Liczba gości: 1311
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN
Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 22 od km ok 37+628 do km
ok 38+307. Dla zadania uzyskano decyzję nr 1/2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Wojewodę Lubuskiego znak: IB.II.7820.2019.I.Baj z dnia 20.05.2019 r.
Inwestycja leży w województwie lubuskim, powiecie sulęcińskim, gminie Krzeszyce
i obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 22 i DP 1278F poza terenem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Kołczyn i Maszków leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1278F.
Zakres robót obejmuje:
Rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 37+628 do km 38+307 (697m):
a) wykonanie dodatkowych pasów ruchów dla pojazdów skręcających w lewo
z drogi z pierwszeństwem przejazdu oddzielone od przeciwnych kierunków jazdy wyspą dzielącą środkową o szer. 2,0 m;
b) na przecięciu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową nr 1278F wykonanie skrzyżowania skanalizowanego z wyspą dzielącą na obu wlotach drogi podporządkowanej;
(powierzchnia wysp dzielących z kostki kamiennej – 1275 m2)
Rozbudowę drogi powiatowej nr 1278F - dwa odcinki przeznaczone do rozbudowy:
a) północny z kierunku Kołczyn o długości 138 m
b) południowy z kierunku Sulęcin o długości 149 m
(długości odcinków podano od granicy istniejącego pasa drogowego drogi krajowej
nr 22).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.15.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy/Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 14.12.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień – w sprawach proceduralnych
Witold Pussty – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2021-01-14 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 14.01.2021r. do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena: cena netto: 4 838 230,52 zł
cena brutto: 5 951 023,54 zł
Data udzielenia zamówienia: 24.02.2021r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Przedsiębiorstwo Drogowe „KONTRAKT” Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
cena brutto: 5 951 023,54 zł
Oferta z najwyższa ceną: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka, ul. Lipowa 5A
52-200 Wrocław
Adres do korespondencji:
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 10
65-127 Zielona Góra
cena brutto: 8 444 573,14 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj