Ogłoszenie nr 510419180-N-2021 z dnia 25.02.2021 r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 766107-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze, Krajowy numer identyfikacyjny 01751157500090, ul. Bohaterów Westerplatte  31, 65-950  Zielona Góra, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 683271068, e-mail sekretariat_zga@gddkia.gov.pl, faks 683253468.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
O.ZG.D-3.2411.15.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 22 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1278F KOŁCZYN-SULĘCIN Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 22 od km ok 37+628 do km ok 38+307. Dla zadania uzyskano decyzję nr 1/2019 zezwalającą na realizację inwestycji drogowej wydaną przez Wojewodę Lubuskiego znak: IB.II.7820.2019.I.Baj z dnia 20.05.2019 r. Inwestycja leży w województwie lubuskim, powiecie sulęcińskim, gminie Krzeszyce i obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 22 i DP 1278F poza terenem zabudowanym pomiędzy miejscowościami Kołczyn i Maszków leżących w ciągu drogi powiatowej nr 1278F. Zakres robót obejmuje: Rozbudowę drogi krajowej nr 22 na odcinku od km 37+628 do km 38+307 (697m) a) wykonanie dodatkowych pasów ruchów dla pojazdów skręcających w lewo z drogi z pierwszeństwem przejazdu oddzielone od przeciwnych kierunków jazdy wyspą dzielącą środkową o szer. 2,0 m; b) na przecięciu drogi krajowej nr 22 z drogą powiatową nr 1278F wykonanie skrzyżowania skanalizowanego z wyspą dzielącą na obu wlotach drogi podporządkowanej; (powierzchnia wysp dzielących z kostki kamiennej – 1275 m2) Rozbudowę drogi powiatowej nr 1278F - dwa odcinki przeznaczone do rozbudowy: a) północny z kierunku Kołczyn o długości 138 m b) południowy z kierunku Sulęcin o długości 149 m (długości odcinków podano od granicy istniejącego pasa drogowego drogi krajowej nr 22).
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45200000-9
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/02/2021
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 4838230.52
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Szosa Poznańska 17
Kod pocztowy: 66-600
Miejscowość: Krosno Odrzańskie
Kraj/woj.: lubuskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 5951023.54
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5951023.54
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 8444573.14
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
,

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
 
Copyright © 2010 Urząd Zamówień Publicznych