Liczba gości: 714
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-25
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Sprzątanie w obiektach i przy obiektach należących do GDDKiA Oddział
w Zielonej Górze” w podziale na 7 części”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Sprzątanie
w obiektach i przy obiektach należących do GDDKiA Oddział w Zielonej Górze z podziałem na 7 części”

Część nr 1:
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra.
Część nr 2:
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Wydział Technologii i Jakości Budowy Dróg - Laboratorium Drogowe, ul. Racula- Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra.
Część nr 3:
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon Gorzów Wlkp., ul. Kostrzyńska 4a, 66-400 Gorzów Wlkp., Obwód Drogowy w Skwierzynie, ul. Gorzowska 17a., 66-440 Skwierzyna.
Część nr 4:
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Nowej Soli oraz OD Nowa Sól, Rudno 1 przy drodze S3, 67-100 Nowa Sól.
Część nr 5:
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Nowej Soli, OD Racula ul. Racula-Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra.
Część nr 6:
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Słubicach ul. Krótka 7, 69-100 Słubice.
Część nr 7:
GDDKiA Oddział w Zielonej Górze, Rejon w Żarach ul. Wapienna 4, 68-200 Żary.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.16.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ przekazana wraz z zaproszeniem do złożenia oferty.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Miejsce składania ofert: Złożone oferty w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminiedo 07-12-2020 do godziny 09:45
Miejsce otwarcia ofert: Otwarcie ofert:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 2, w dniu 04-12-2020 o godzinie 10:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: zapytanie o cenę
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1, 2, 4, 5, 6, 7 :
APEXIM BIS Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra

Część nr 3:
Dokonano wyboru oferty firmy:
Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena: Część nr 1: Cena brutto: 112 680,00 zł
Część nr 2: Cena brutto: 149 472,00 zł
Część nr 3: Cena brutto: 112 802,64 zł
Część nr 4: Cena brutto: 34 936,92 zł
Część nr 5: Cena brutto: 33 800,40 zł
Część nr 6: Cena brutto: 41 918,40 zł
Część nr 7: Cena brutto: 67 536,00 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1, 4, 5, 6 - 28.01.2021r.
Część nr 2, 3, 7 - 01.02.2021r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 5
Część nr 2: 5
Część nr 3: 2
Część nr 4: 4
Część nr 5: 5
Część nr 6: 3
Część nr 7: 4
Oferta z najniższą ceną: 1. APEXIM BIS Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra
Cena brutto: 112 680,00 zł

2. APEXIM BIS Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra
Cena brutto: 149 472,00 zł
3. Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 112 802,64 zł

4. APEXIM BIS Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra
Cena brutto: 34 936,92 zł
5. APEXIM BIS Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra
Cena brutto: 33 800,40 zł

6. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Cena brutto: 40 590,00 zł
(oferta odrzucona)
7. APEXIM BIS Sp. z o.o.
ul. Lwowska 25
65-225 Zielona Góra
Cena brutto: 67 536,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Cena brutto: 242 236,80 zł
(oferta odrzucona)
2. Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 205 784,64 zł
3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Cena brutto: 130 852,80 zł
(oferta odrzucona)
4. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Cena brutto: 70 877,52 zł
(oferta odrzucona)
5. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Cena brutto: 78 966,00 zł
(oferta odrzucona)
6. Impel Facility Services Sp. z o.o.
ul. Ślężna 118
53-111 Wrocław
Cena brutto: 60 383,04 zł
7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe “JAWI” Sp. z o.o.
ul. Boranta 6
61-608 Poznań
Cena brutto: 99 162,00 zł
(oferta odrzucona)
drukuj