Liczba gości: 853
Data wszczęcia postępowania: 2020-09-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Naprawa dwumodułowego urządzenia dylatacyjnego na wiadukcie WA-1 w km 1+601 jezdni prawej drogi nr S8f w m. Jawczyce
Opis przedmiotu zamówienia: Naprawa dwumodułowego urządzenia dylatacyjnego na wiadukcie WA-1 w km 1+601 jezdni prawej drogi nr S8f w m. Jawczyce
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.53.2020
Termin realizacji: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości – 20 % = 20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20 % = 20 pkt
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 62
e-mail: schada@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-09-18 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 18.09.2020 r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 62;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 62 lub e-mail schada@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: B2 Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 18
02-092 Warszawa
Cena: 348 876,98 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 06.10.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 348 876,98 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 609 569,55 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj