Liczba gości: 3008
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Uwaga! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. Remont dwóch wiaduktów w ciągu drogi S8a w km 5+764 w m. Ostrów Mazowiecka.
Opis przedmiotu zamówienia: Remont dwóch wiaduktów w ciągu drogi S8a w km 5+764 w m. Ostrów Mazowiecka.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.18.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 25 000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy zł).

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium - Zmiana Siwz Nr 1 z dnia 27.04.2020r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Małgorzatę Bakuła do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 22 209 24 63
e-mail: mbakula@gddkia.gov.pl , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-05-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro recepcja (przy windach), do dnia 14.05.2020r. do godz. 11:30

Zmiana terminu składania ofert do dnia 21.05.2020r.

UWAGA:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :
Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:
a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60
c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail mbakula@gddkia.gov.pl.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe MOSTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Spółka Komandytowa, ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa
Cena: 3 284 164,50 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 30.06.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 3 284 164,50 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 5 184 597,82 zł brutto
mbakula@gddkia.gov.pl drukuj