Liczba gości: 989
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Konserwacja nawierzchni drogowych poprzez wykonanie mikrodywaników na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia: Konserwacja nawierzchni drogowych poprzez wykonanie mikrodywaników na sieci dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.19.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości na roboty nawierzchniowe - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego, www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastian Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 22 209 23 62
e-mail: schada@gddkia.gov.pl , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-05-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro recepcja (przy windach), do dnia 12.05.2020r. do godz. 11:30

UWAGA:
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:
a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60
c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail schada@gddkia.gov.pl)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BITUNOVA Sp. z o.o.
ul. Wólczyńska 237
01-919 Warszawa
Cena: 6 803 622,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 10.06.2020 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 6 803 622,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 7 230 186,00 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj