Liczba gości: 824
Data wszczęcia postępowania: 2020-02-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ZIELONA GÓRA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych, geodezyjno-prawnych, regulacji stanów prawnych na nieruchomościach, będących w pasie drogowym dróg krajowych, ekspresowych i autostrad na terenie województwa lubuskiego oraz na gruntach nie przeznaczonych pod pasy drogowe będące we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra.

CPV - Główny przedmiot:
71250000-5 – Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe.

Kategoria usług: 12

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.), ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. Ustawa o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.3.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa była realizowana sukcesywnie przez okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 08-12-2021 r. (we wskazanej dacie winien nastąpić odbiór końcowy).
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60% = 60 pkt. max
Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) - 40% = 40 pkt. max
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 19-02-2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2020-03-05 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Nie złożono ofert. Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Liczba otrzymanych ofert: 0
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj