Liczba gości: 1438
Data wszczęcia postępowania: 2020-02-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 29 NA ODCINKU URAD – CYBINKA W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH, POLEGAJĄCA NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM NA DK 29 NA ODCINKU URAD – CYBINKA W RAMACH PBDK – PROGRAM LIKWIDACJI MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH, POLEGAJĄCA NA ZAPROJEKTOWANIU I WYBUDOWANIU ŚCIEŻKI ROWEROWEJ”.
Zakres robót budowlanych:
- wyznaczenie trasy, zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej, rozbiórka obiektów budowlanych oraz elementów dróg i ulic, usunięcie drzew i krzewów oraz karczy;
- wykonanie wykopów i nasypów;
- wykonanie przepustów z rur tworzywowych wraz z umocnieniem ścianek brukiem;
- tam gdzie będzie konieczne wykonanie rowów krytych;
- wykonanie przepustów pod zjazdami;
- kanału technologicznego;
- umocnienie powierzchniowe skarp;
- wykonanie ograniczenia ścieżki z obrzeży betonowych o wym. 8*30cm na ławie betonowej z oporem z betonu min. C12/15.
- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne, wykonanie warstwy wzmacniającej podłoże z CBGM, podbudowy z mieszanki niezwiązanej kruszywa łamanego 0/31,5mm, oczyszczenie warstw konstrukcyjnych;
- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego;
- frezowanie nawierzchni asfaltowych;
- ustawienie innych dodatkowych krawężników, obrzeży betonowych oraz ścieków ulicznych z elementów betonowych;
- tam gdzie będzie wymagane, budowę urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, łącznie z oznakowaniem poziomym, pionowym i ogrodzeniami szczególnie gdy ścieżka będzie wyniesiona ponad teren przyległy oraz urządzeń uniemożliwiających wjazdu pojazdami mechanicznymi na ścieżkę od strony każdego zjazdu.
- jeśli będzie konieczne przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i naziemnej,
- udrożnienie i oczyszczenie istniejących urządzeń melioracyjnych, jeśli będzie
to wymagane stosownymi decyzjami,
- tam gdzie będzie konieczne, odtworzenie rowów lub wykonanie nowych;
- po zakończeniu budowy wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych przez zaplecze techniczne, oraz wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę
w czasie budowy do stanu przynajmniej przed rozpoczęciem robót,
- wszelkie roboty wynikające z podłączenia odcinka ścieżki rowerowej do istniejącego układu komunikacyjnego wraz z jego ewentualną przebudową i zmianą organizacji ruchu wynikającą z przyjętych rozwiązań;
- wszelkie inne roboty, jakie okażą się niezbędne dla wykonania przedmiotu zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.3.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do dnia 28.10.2021r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze
nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2411.3.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika budowy/robót - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 18.02.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień – w sprawach proceduralnych
Grzegorz Kaliszewski, Anita Ratajczak – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-03-11 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 04/03/2020 do godziny 09:45
UWAGA ZMIANA:
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 11/03/2020 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Uzasadnienie faktyczne:
W terminie składania ofert, tj. do dnia 11-03-2020r. do godz. 9:45, w w/w postępowaniu zostało złożonych 5 ofert. Oferta z najniższą ceną została złożona przez firmę: BRUBET Ryszard Winnicki, ul. Łąkowa 2, 66-300 Międzyrzecz, z ceną ofertową brutto 4 334 618,34 złotych.
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi brutto – 3 972 106,00 złotych. Z powyższego wynika, iż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj