Liczba gości: 4414
Data wszczęcia postępowania: 2020-02-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na dk 92 w miejscowości Brójce w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na rozbudowie drogi krajowej od km 60+760 do km 62+560”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na dk 92 w miejscowości Brójce w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych polegająca na rozbudowie drogi krajowej od km 60+760 do km 62+560”
Inwestycja polega na rozbudowie skrzyżowania dk 92 z drogą powiatową nr 1354F. Jednocześnie przewiduje się rozbudowę odcinka dk nr 92 od km 60+760 do km 62+560.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.2.2020
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia – 31.10.2021r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy; 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja na roboty i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika budowy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 18-02-2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - w sprawach proceduralnych;
Grzegorz Kaliszewski, Anna Milczarkiewicz - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-03-16 09:30:00
Miejsce składania ofert: Po zmianie SIWZ nr 3: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 16/03/2020 do godziny 09:30
Po zmianie SIWZ: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 11/03/2020 do godziny 09:30
Przed zmianą SIWZ:Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 04/03/2020 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
Cena: cena netto: 7 373 324,24
cena brutto: 9 069 188,82
Data udzielenia zamówienia: 09.07.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: COLAS Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
cena brutto: 9 069 188,82
Oferta z najwyższa ceną: EUROVIA Polska S.A.
Bielany Wrocławskie
ul. Szwedzka 5
55-040 Kobierzyce
Adres do korespondencji:
Eurovia Polska S.A.
ul. Białowicka 3
66-010 Nowogród Bobrzański
cena brutto: 10 458 403,63
(oferta odrzucona)
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj