Liczba gości: 1797
Data wszczęcia postępowania: 2020-01-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 18 oraz bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
Bieżące utrzymanie drogi krajowej nr 18 oraz bieżące utrzymanie drogowych obiektów inżynierskich administrowanych przez GDDKiA Oddział Zielona Góra Rejon w Żarach.
Roboty, usługi i dostawy bieżącego utrzymania dróg krajowych będą świadczone na nw. odcinkach dróg krajowych zlokalizowanych na terenie województwa lubuskiego administrowanych przez GDDKiA Oddział w Zielonej Górze Rejon w Żarach (końcowy odcinek dk nr 18 zlokalizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego:
Ogółem 112,566 km (w rozbiciu na jedną jezdnię + łącznice)
Obwód Drogowy w Trzebielu – 112,566 km
- droga krajowa nr 18
odcinek jezdnia północna od km 0+000 do km 54+100 = 54,100 km odcinek jezdnia południowa od km 0+000 do km 54+100 = 54,100 km
łącznice km 4,366 km
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.1.2020
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia – 24 miesiące począwszy od dnia 01.04.2020r. (lub od dnia podpisania umowy jeżeli termin ten będzie późniejszy)
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie kierownika robót (DKR) - 30 % = 30 pkt.
Czas reakcji likwidacji zagrożenia (CR) - 10 % = 10 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 23-01-2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - w sprawach proceduralnych;
Zbigniew Szumański, Katarzyna Paruzel - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-02-14 09:30:00
Miejsce składania ofert: Po zmianie SIWZ: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 14/02/2020 do godziny 09:30
Przed zmianą SIWZ: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 10/02/2020 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Cena: 8 420 711,61 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 07.04.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany
Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
8 420 711,61 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: Saferoad Grawil Sp. z o.o.
ul. Komunalna 7
87-800 Włocławek
10 023 580,39 zł brutto
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj