Liczba gości: 1193
Data wszczęcia postępowania: 2019-12-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON: GORZÓW WLKP., CZĘŚĆ NR 2: REJON: NOWA SÓL, CZĘŚĆ NR 3: REJON: SŁUBICE, CZĘŚĆ NR 4: REJON: ŻARY
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„ROBOTY I USŁUGI W ZAKRESIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GDDKIA ODDZIAŁ W ZIELONEJ GÓRZE, Z PODZIAŁEM NA 4 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: REJON: GORZÓW WLKP., CZĘŚĆ NR 2: REJON: NOWA SÓL, CZĘŚĆ NR 3: REJON: SŁUBICE, CZĘŚĆ NR 4: REJON: ŻARY”.
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.11.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie 24 miesięcy od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.05.2020r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część nr 1: 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100);
Część nr 2: 12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100);
Część nr 3: 11 000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych 00/100);
Część nr 4: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze
nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2413.11.2019), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 40 % = 40 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 02.12.2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień – w sprawach proceduralnych
Lidia Batkowska, Lucyna Berendt-Karkocka – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2019-12-17 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 17/12/2019 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Część nr 1 i część nr 3 zostały unieważnione.
Uzasadnienie faktyczne:
Do terminu składania ofert tj. do dnia 17-12-2019r. do godz. 9:45 w ww. postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 2:
Konsorcjum firm:
Lider: „Elkor-Głogów”
Sp. z o.o.
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
Partner: PHU „AKOR” Zenon Kokoszka
Kosierz 52a
66-627 Bobrowice
Część nr 4:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
Cena: Część nr 2:
cena netto: 1 111 880,00 zł
cena brutto: 1 367 612,40 zł
Część nr 4:
cena netto: 2 383 870,40 zł
cena brutto: 2 932 160,59 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 2:
15.01.2020r.
Część nr 4:
21.01.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 2: 2
Część nr 4: 1
Oferta z najniższą ceną: Część nr 2:
Konsorcjum firm:
Lider: „Elkor-Głogów” Sp. z o.o.
ul. Żukowicka 1
67-231 Żukowice
Partner: PHU „AKOR” Zenon Kokoszka
Kosierz 52a
66-627 Bobrowice
cena brutto: 1 367 612,40 zł
Część nr 4:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
cena brutto: 2 932 160,59 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 2:
Plus Invest P. Żygadło Sp. J.
ul. Kolejowa 11a
55-010 Żerniki Wrocławskie
cena brutto: 1 376 764,56 zł

Część nr 4:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
ul. Przemysłowa 62
68-300 Lubsko
cena brutto: 2 932 160,59 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj