Liczba gości: 1216
Data wszczęcia postępowania: 2019-06-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: „Remont nawierzchni drogi krajowej nr 29 na odcinku placu Św. Jadwigi Śląskiej w Krośnie Odrzańskim”.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.8.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie: do dnia 29-11-2019r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 20 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 19-06-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit - w sprawach proceduralnych
Termin składania ofert: 2019-07-12 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 12/07/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacja znajduje się w załączniku poniżej.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Informacja znajduje się w załączniku.
Cena: Informacja znajduje się w załączniku.
Data udzielenia zamówienia: Informacja znajduje się w załączniku.
Liczba otrzymanych ofert: Informacja znajduje się w załączniku.
Oferta z najniższą ceną: Informacja znajduje się w załączniku.
Oferta z najwyższa ceną: Informacja znajduje się w załączniku.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj