Liczba gości: 895
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających dla ww. stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA
Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa stacji ciągłych pomiarów ruchu (SCPR) drogowego wyposażonych w liczniki typu: Golden River, RPP-5 i RPP-2 oraz przeprowadzenie pomiarów sprawdzających dla ww. stacji pomiarowych zlokalizowanych na sieci dróg krajowych administrowanych przez Oddział Warszawa GDDKiA
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.33.2018
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 31.12.2019r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60%
Jakość – częstotliwość kontroli – 20%
Termin przekazania wyników pomiarów sprawdzających – 20%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Warunki Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Joannę Gomoradzką do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 (22) 209 24 63 , fax. +48 (22) 810 03 27,
e-mail: jgomoradzka@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2018-06-19 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
w pokoju 714 w terminie do 14.06.2018 r., do godz. 11:30

ZMIANA terminu składania ofert do dnia 19.06.2018r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CONTACT” s.c.
Banasiewicz S., Kowalski A., Krzemiński M.
09-100 Płońsk, ul. Północna 18/11
Cena: 559 920,60 PLN
Data udzielenia zamówienia: 02.07.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 559 920,60 PLN
Oferta z najwyższa ceną: 559 920,60 PLN
drukuj