Liczba gości: 1794
Data wszczęcia postępowania: 2017-10-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 92+672 do km 100+711 wraz z uzyskaniem Decyzji
o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Opis przedmiotu zamówienia: Koncepcja rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Garbatka – Wilczowola od km 92+672 do km 100+711 wraz z uzyskaniem Decyzji
o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 14 m-cy od podpisania Umowy, przy czym:
1) Przekazanie Zamawiającemu mapy oklauzulowanej przez właściwy organ
jako mapa do celów projektowych – do 6 m-cy od dnia zawarcia Umowy,
2) Złożenie kompletnego wniosku o wydanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach (DŚU) do organu właściwego dla wydania wyżej wymienionej decyzji – do 9 m-cy od dnia zawarcia Umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena (cena ofertowa brutto) – 60%
b) doświadczenie personelu – 30%
c) termin wykonania zamówienia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego.
Tom IV SIWZ- Materiały informacyjne zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.68.2017
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: O.WA.D-3.241.68.2017_O
Hasło: 78+G+Z>j
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panią Martyną Poniatowską , tel.: +48 22 209 24 27
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61, e-mail; mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-11-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2017 r. poz.1579), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.

Zamawiający zgodnie z treścią art. 86 ust. 3 ustawy Pzp podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia przed otwarciem ofert tj. 616 660,50 zł brutto. Oferta z najniższą ceną opiewa na kwotę 1 158 168,00 zł brutto.

Zamawiający po przeanalizowaniu możliwości i celowości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najniższą ceną postanowił jak na wstępie
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj