Liczba gości: 1447
Data wszczęcia postępowania: 2017-06-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Przebudowa pomieszczeń budynku w Opacz Kolonia na archiwum zakładowe Centrali i Oddziału GDDKiA w Warszawie w trybie Zaprojektuj i Buduj.
Opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa pomieszczeń budynku w Opacz Kolonia na archiwum zakładowe Centrali i Oddziału GDDKiA w Warszawie w trybie Zaprojektuj i Buduj.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.22.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 310 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %=60 pkt
Okres gwarancji – 30 %=30 pkt
Doświadczenie Kierownika budowy – 10% =10 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-06-20 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 20.06.2017r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia Przebudowa pomieszczeń budynku w Opacz Kolonia na archiwum zakładowe Centrali i Oddziału GDDKiA w Warszawie w trybie „Zaprojektuj i Buduj”, gdyż oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj