Liczba gości: 1233
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Realizowanie sukcesywnych dostaw wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie
Opis przedmiotu zamówienia: Realizowanie sukcesywnych dostaw wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla GDDKiA Oddział w Warszawie
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.17.2017
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonej w Tomie II SIWZ, w zależności, która okoliczność nastąpi wcześniej.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: CENA 60 % - 60 pkt
Częstotliwość wykonania sanityzacji dystrybutorów wody 20%- 20 pkt.
Termin dostawy zamówień cząstkowych 20%- 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2017-05-26 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 26.05.2017 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PiastPol Klejnowski, Kobierecki Sp.J.
ul. Kolumba 26
02-288 Warszawa
Cena: 309 795,80 zł
Data udzielenia zamówienia: 27.06.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 282 489,67 zł
Oferta z najwyższa ceną: 361 020,87 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj