Ogłoszenie nr 86305 - 2017 z dnia 2017-05-22 r.
Warszawa:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 503893-N-2017
Data: 16/05/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, Krajowy numer identyfikacyjny 1751157500108, ul. ul. Mińska  25, 03808   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 2092500, 22 2092360, e-mail awiercioch@gddkia.gov.pl, faks 22 6986045, 22 2092474.
Adres strony internetowej (url): www.gddkia.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-05-24, godzina 11:30
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data:2017-05-26, godzina 11:30Zwiększ rozmiar czcionki Ustaw domyślny rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki