Liczba gości: 1960
Data wszczęcia postępowania: 2017-05-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 61 w km 42+843 w m. Klusek.
Opis przedmiotu zamówienia: Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 61 w km 42+843 w m. Klusek.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.18.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż: 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl lub w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-06-05 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713,05.06.2017r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: MOSTY KUJAWY
Krzysztof Szymański
Mostki 1B
87-815 Smólnik
Cena: 1 528 110,80 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 03.07.2017r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: Oferta nr 4 - 1 528 110,80 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: Oferta nr 6 - 2 323 251,80
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj