Liczba gości: 1850
Data wszczęcia postępowania: 2017-03-02
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
0ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont mostu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 57 w km 162 + 017 w
m. Krasiniec.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.8.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga aby zamówienie zostało wykonane w terminie nie dłuższym niż:
8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 %=60 pkt
Gwarancja jakości – 20 %=20 pkt
Termin wykonania zamówienia – 20% =20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail jmachowska@gddkia.gov.pl,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2017-03-21 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa
ul. Mińska 25
VII piętro, w pokoju 713 w terminie do 17.03.2017r., do godz. 11:30
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
21.03.2017 r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „A-Z BUD” Zbigniew Frąk
ul. Zientarskiego 1A/114
26-600 Radom
Cena: 652 465,86 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 19.04.2017 r
Liczba otrzymanych ofert: 7
Oferta z najniższą ceną: 652 465,86 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 1 117 330,76 zł brutto
drukuj