Liczba gości: 1386
Data wszczęcia postępowania: 2016-03-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA terminu składania i otwarcia ofert na 15-04-2016r. Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w zakresie usprawnienia odwodnienia drogi nr S-8 w miejscowości Głuchy (w obszarze od km 496+900 do km 497+410)
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.21.2016
Termin realizacji: 31.10.2016r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Joannę Gomoradzką, tel +48 22 209 24 63,
- w sprawach merytorycznych p. Adriana Markowskiego tel: +48 22 209 23 09
Termin składania ofert: 2016-04-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714
do dnia 08-04-2016r. do godz. 11:30
ZMIANA terminu składania ofert do dnia 15-04-2016r.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: HYDROINWEST Sp. z o. o.
ul. Dmowskiego 6A, 62-500 Konin
Cena: 590.400,00 zł.
Data udzielenia zamówienia: 04-07-2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 590.400,00 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 1 211.665,00 zł.
drukuj