Liczba gości: 1817
Data wszczęcia postępowania: 2016-02-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Remont części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 278+633 w miejscowości Brok
Opis przedmiotu zamówienia: Remont części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w ciągu drogi krajowej nr 50 w km 278+633 w miejscowości Brok
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2016
Termin realizacji: 30-11-2016r.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Okres gwarancji jakości – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Joannę Gomoradzką - pokój 714, telefon: +48 22 209 24 63, faks: +48 22 810 03 27;
- w sprawach merytorycznych, P. Adam Wiącek - tel. +48 22 209 23 29
Termin składania ofert: 2016-03-01 11:30:00
Miejsce składania ofert: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 01-03-2016r.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714 do dnia 26-02-2016r. do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: DOMOST Sp. z o.o.
07-320 Małkinia Górna
ul. Kolejowa 30
Cena: 1 527.558,62 zł.
Data udzielenia zamówienia: 24-03-2016r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 1 527.558,62 zł.
Oferta z najwyższa ceną: 2 584.922,69
drukuj