Liczba gości: 4474
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-22
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa.
Prowadzący postępowanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła)”.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego wraz z materiałami do uzyskania Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa drogi ekspresowej S12 na odcinku granica woj. łódzkiego – węzeł Radom Południe (bez węzła)”.

Zamówienie obejmuje:
1. Dokumentacją projektową – zawierającą warianty przebiegu trasy, węzłów i obiektów inżynierskich
2. Opracowania geologiczne i hydrogeologiczne, w tym wykonanie opinii geotechnicznej
3. Analizy i prognozy ruchu
4. Założenia organizacji ruchu
5. Materiały do oceny i audytu BRD
6. Opracowania ekonomiczno-finansowe
7. Kosztorys inwestycji
8. Opracowania z zakresu ochrony środowiska wraz z inwentaryzacją przyrodniczą
9. Spotkania informacyjne ze społeczeństwem
10. Analiza wielokryterialna
11. Podsumowanie i wnioski
12. Wniosek wraz z załącznikami o uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
13. Uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach

Dla inwestycji objętej opracowaniem należy przeanalizować i zaproponować rozwiązania, w szczególności:
1. Wariantowe przebiegi projektowanej trasy wraz z propozycją linii rozgraniczającej teren inwestycji,
2. Sposób powiązania z istniejącą siecią drogową,
3. Przekroje normalnych drogi wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu,
4. Rozwiązania skrzyżowań/węzłów
5. Rozwiązania przebudowy istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą krajową,
6. Projektowany układ dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego,
7. Drogi technologiczne oraz drogi dojazdowe do urządzeń wyposażenia technicznego drogi np. zbiorników retencyjnych
8. Rozwiązania obiektów inżynierskich,
9. Wskazanie istniejących obiektów przeznaczonych do rozbiórki,
10. Rozwiązania infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, w tym chodniki dla pieszych i ścieżki rowerowe,
11. Umiejscowienie zatok autobusowych,
12. System odwodnienia pasa drogowego i jego wpływ na tereny sąsiadujące, ze wskazaniem odbiorników wód
13. Urządzenia ochrony środowiska m.in. takie jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń, system odprowadzenia wód opadowych, zbiorniki retencyjne, urządzenia podczyszczające wody opadowe z jezdni
14. Infrastruktura techniczna dla potrzeb obiektów zlokalizowanych w ciągu drogi krajowej, w tym oświetlenie drogowe, sieci elektroenergetyczne, sieci wodociągowe, sieci i urządzenia oczyszczających ścieki sanitarne, kanalizacja deszczowa wraz z urządzeniami podczyszczającymi i inne.
15. Przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury technicznej
16. Organizacja ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
17. Oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników wody w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego,
18. Zagospodarowanie terenu zielenią,
19. Projekt prac geologicznych dla wariantu rekomendowanego,
20. Wszelkie inne prace projektowe jakie okażą się niezbędne dla realizacji zlecenia w zakresie przygotowania dokumentacji.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.96.2015
Termin realizacji: 32 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawcy zaproszeni do składania ofert będą zobowiązani do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 PLN (sześćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena 70%
2. Okres gwarancji 10%
3. Ilość spotkań ze społeczeństwem 10%
4. Ilość wizji lokalnych 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wraz z załącznikami jest dostępny na niniejszej stronie internetowej zamawiającego (wiersz Załączniki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Sebastian Chada, tel. 22 209 23 62, fax: 22 209 24 74
Termin składania wniosków: 2015-11-27 12:00:00
Miejsce składania wniosków: SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego ;
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w terminie do dnia 27.11.2015 r. do godz.12:00 (piętro 7, pokój 713)
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: ograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Multiconsult Polska spółka z o.o. z siedzibą w (00-203) Warszawa, przy ulicy Bonifraterskiej 17
FPP ENVIRO spółka z o.o. z siedzibą w (00-679) Warszawa, przy ulicy Wilczej 50/52
Cena: 4 894 600,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 13.09.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: 9
Oferta z najniższą ceną: 4 849 890,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: 12 226 200,00 zł
schada@gddkia.gov.pl drukuj