Liczba gości: 1351
Data wszczęcia postępowania: 2015-10-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z jednostkami podległymi, polegająca na utrzymaniu, serwisowaniu, naprawie, konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowej i urządzeń peryferyjnych oraz dostawa części do urządzeń drukujących
Opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa obsługa informatyczna Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie wraz z jednostkami podległymi, polegająca na utrzymaniu, serwisowaniu, naprawie, konserwacji sprzętu komputerowego, oprogramowania, sieci komputerowej i urządzeń peryferyjnych oraz dostawa części do urządzeń drukujących
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.79.2015
Termin realizacji: 36 miesięcy od dnia podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 16 000,00 zł. PLN(słownie: szesnaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 95%
b) Okres gwarancji – 5%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713 lub na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Agatę Zielińską, tel +48 22 209 23 01, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Krystyna Michalak - tel. +48 22 209 23 86.
Termin składania ofert: 2015-11-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, do dnia 24.11.2015 r., godz. 11:30
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, do dnia 25.11.2015 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączeniu
drukuj