Liczba gości: 1449
Data wszczęcia postępowania: 2015-09-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35C, w podziale na 9 zadań.
Opis przedmiotu zamówienia: Zakup i dostawa aparatury kontrolnej i badawczej do Wydziału Technologii - Laboratorium Drogowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie z siedzibą w m. Opacz Kolonia ul. Środkowa 35C, w podziale na 9 zadań: Zadanie 1. Termometry, pirometry, stopery Zadanie 2. Zestaw szczelinomierzy, lupa, liniał krawędziowy, przymiar liniowy, Zadanie 3. Elektroniczny miernik grubości powłok, Zadanie 4. Termohigrometry naścienne, Zadanie 5. Sita do ekstraktora, sito laboratoryjne, Zadanie 6. Wiertła koronkowe, Zadanie 7. Eksykator szafkowy, Zadanie 8. Agregat prądotwórczy, Zadanie 9. Koleinomierz dwustanowiskowy wg PN-EN 12697-22+A1:2008.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.64.2015
Termin realizacji: Zadanie 1 –45 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 2 –30 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 3 –30 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 4 –45 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 5 –45 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 6 –45 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 7 –21 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 8 –30 dni od daty podpisania umowy,
Zadanie 9 –do dnia 30.11.2015r.
Wadium: Zadania 1-8 – nie wymaga się wniesienia wadium.

Zadanie 9 – wymagane wadium w wysokości 2 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Zadania 1-8:
a) Cena – 90%
b) Termin dostawy – 10%
Zadanie 9:
a) Cena – 90%
b) Gwarancja jakości – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych P. Agnieszka Wiercioch, pokój 712, tel +48 22 209 23 61, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach merytorycznych P. Paweł Karolewski- tel. +48 22 701 50 21.
Termin składania ofert: 2015-10-07 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 07.10.2015 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Zadanie 1 i Zadanie 2 uniewazniono na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznie 2004 r. (tj. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 729 z późn. zm.) gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączeniu
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie 3 - MERAZET S.A. z siedzibą w , ul. Jakuba Krauthofera 36, 60-203 Poznań
Zadanie 4 - S.A. z siedzibą w , ul. Jakuba Krauthofera 36, 60-203 Poznań
Zadanie 5 - TOROPOL Sp. z o. o., ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa
Zadanie 6 - CEDIMA POLSKA Sp. z siedzibą w Warszawie, ul. Kryształowa 42/74, 01-356 Warszawa
Zadsanie 7 - KENDROLAB Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ciesielska 18, 04-653 Warszawa
Zadanie 8 - CEDIMA POLSKA Sp. z siedzibą w Warszawie, ul. Kryształowa 42/74, 01-356 Warszawa
Zadanie 9 - TOROPOL Sp. z o. o., ul. Czarna Droga 29, 03-620 Warszawa
Cena: Zadanie 3 - 3 865,89 PLN
Zadanie 4 - 3 426,78 PLN
Zadanie 5 - 2 140,20 PLN
Zadanie 6 - 21 328,20 PLN
Zadanie 7 - 2 312,40 PLN
Zadanie 8 - 2 742,90 PLN
Zadanie 9 - 189 998,10 PLN
Data udzielenia zamówienia: Zadanie 3 - 27.10.2015 r.
Zadanie 4 - 29.10.2015 r.
Zadanie 5 - 27.10.2015 r/.
Zadanie 6 - 27.10.2015 r.
Zadanie 7 - 28.10.2015 r.
Zadanie 8 - 27.10.2015 r.
Zadanie 9 - 27.10.2015 r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 3 - 1
Zadanie 4 - 2
Zadanie 5 - 1
Zadanie 6 - 1
Zadanie 7 - 3
Zadanie 8 - 2
Zadanie 9 - 1
Oferta z najniższą ceną: Zadanie 3 - 3 865,89 PLN
Zadanie 4 - 3 426,78 PLN
Zadanie 5 - 2 140,20 PLN
Zadanie 6 - 21 328,20 PLN
Zadanie 7 - 2 312,40 PLN
Zadanie 8 - 2 706,00 PLN
Zadanie 9 - 189 998,10 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie 3 - 3 865,89 PLN
Zadanie 4 - 3 702,30 PLN
Zadanie 5 - 2 140,20 PLN
Zadanie 6 - 21 328,20 PLN
Zadanie 7 - 2 650,00 PLN
Zadanie 8 - 2 742,90 PLN
Zadanie 9 - 189 998,10 PLN
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj