Liczba gości: 1801
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663
Opis przedmiotu zamówienia: Remont części przejazdowej mostu przez rzekę Bug w miejscowości Brok na drodze krajowej nr 50 w km 278+663
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.63.2015
Termin realizacji: 30.11.2015r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 90%
Okres gwarancji jakości – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego www.archiwum.gddkia.gov.pl, w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa piętro VII, pokój 714 lub za pobraniem pocztowym (10.00 PLN + koszt przesyłki).
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych P. Joannę Gomoradzką - pokój 714, telefon: +48 22 209 24 63, faks: +48 22 810 03 27;
- w sprawach merytorycznych, P. Adam Wiącek - tel. +48 22 209 23 29
Termin składania ofert: 2015-09-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25, 03 – 808 Warszawa
piętro VII, pokój 714
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Postępowanie unieważniono z pow: Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 ze zm.) – oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
drukuj