Liczba gości: 1797
Data wszczęcia postępowania: 2015-08-21
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 14.09.2015R. - Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon w Przasnyszu.
Opis przedmiotu zamówienia: III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 14.09.2015R. - Wykonanie robót polegających na wzmocnieniu nawierzchni w obrębie 12 skrzyżowań administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie Rejon w Bożej Woli, Rejon w Grójcu, Rejon w Mińsku Mazowieckim, Rejon w Ożarowie Mazowieckim oraz Rejon w Przasnyszu
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.62.2015
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2016 w tym:
Etap I – 90 dni od podpisania umowy
Etap II – 04.07.2016 – 30.09.2016 .
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 90 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji jakości – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego oraz w siedzibie Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok.729.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych Monika Bogusz tel. +48 22 209-23-91 fax. +48 22 810-94-13;
- w sprawach merytorycznych p. Agnieszka Poteraj-Oleksiak, tel.: +48 (22) 209 23 39.
Termin składania ofert: 2015-09-14 11:30:00
Miejsce składania ofert: III ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT NA 14.09.2015R. - Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok.729.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez Konsorcjum firm: 1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki - Lider Konsorcjum; 2) „Planeta” Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa – Partner Konsorcjum
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
1) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki - Lider Konsorcjum;
2) „Planeta” Sp. z o.o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa – Partner Konsorcjum
Cena: 13 674 372,01 zł brutto.
Data udzielenia zamówienia: 12.10.2015r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 13 674 372,01 zł brutto.
Oferta z najwyższa ceną: 13 674 372,01 zł brutto.
drukuj