Liczba gości: 1402
Data wszczęcia postępowania: 2015-05-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii Laboratorium Drogowe, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów, w terminie 24 miesięcy.
Opis przedmiotu zamówienia: Sukcesywne dostawy wody w baniakach oraz wody mineralnej w butelkach 1,5 l i 0,5 l dla Oddziału w Warszawie, ul. Mińska 25, Wydziału Technologii Laboratorium Drogowe, ul. Środkowa 35c oraz Rejonów, w terminie 24 miesięcy.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.38.2015
Termin realizacji: 24 miesiące od daty podpisania umowy.
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Termin dostawy zamówienia cząstkowego – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych p. Ewa Hajdas, pokój 729 tel. +48 22 209 23 91, fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach merytorycznych P. Ewelina Świętyniowska , tel.: +48 (22) 209 23 88
Termin składania ofert: 2015-05-29 11:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 729 (VII piętro), w terminie do 29.05.2015 roku, do godziny 11:30.
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: PiastPol Klejnowski, Kobierecki Spółka Jawna, 02-288 Warszawa, ul. Kolumba 26
Cena: 214 681,10 zł. brutto
Liczba otrzymanych ofert: 1
drukuj