S7 Czosnów - Warszawa
Budowa północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska odcinek Czosnów - Warszawa

Czosnów - Kiełpin - Warszawa

długość – około 22,1 km

obecny etap – w przygotowaniu

 

 I.I Etap zrealizowany:

10.2014 r. - opracowano studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowe dla przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie,

 

30.03.2016 r. – odbyło się posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad dla przebiegu północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 w kierunku Gdańska na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie,

 

07.2016 r. – opracowano Raport o Oddziaływaniu Przedsięwzięcia na Środowisko (uwzględniający uwagi ZOPI oraz KOPI)

plan orientacyjny

 

03.08.2016 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów - Kiełpin do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Etap I),

Wniosek do RDOŚ – Etap I

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

 

03.08.2016 r. – złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (Etap II),

Wniosek do RDOŚ – Etap II

Streszczenie w języku niespecjalistycznym

 

20.11.2017 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów - Kiełpin, realizowanej według rekomendowanego wariantu II ze schematycznym układem węzła „Sadowa” według wariantu IIb, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

Decyzja RDOŚ – Etap I

 

16.02.2018 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów - Kiełpin,

 

27.04.2018 r. – uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie, realizowanej według rekomendowanego wariantu II, wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,

Decyzja RDOŚ – Etap II

 

I.II Etap w realizacji:

 

Inwestycja została podzielona na 2 odcinki:

S7 Czosnów – Kiełpin

S7 Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie

 

 

03.08.2018 r. - podpisano umowę z firmą Promost Consulting Sp. z o.o. Sp.k. na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla rozbudowy DK7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Czosnów - Kiełpin,

 

 

 04.09.2018 r. - ogłoszono przetarg na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie. Przetarg został unieważniony.

 

30.01.2019 r. – ponownie ogłoszono przetarg na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie.

 

18.09.2019 r. - podpisano umowę z firmą Value Enigneering Sp. z o.o. na opracowanie Elementów Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie,

 

Więcej na stronie internetowej inwestycji:

Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie: http://s7-kielpin-warszawa.pl/

 

II. Opis inwestycji

Przebieg drogi:

Projektowana inwestycja położona jest w całości w obszarze administracyjnym województwa mazowieckiego, powiaty: nowodworski (gmina Czosnów) oraz warszawski zachodni (gmina i miasto Łomianki, gmina Izabelin) oraz m.st. Warszawa (dzielnica Bielany i Bemowo).

Na odcinku od węzła Czosnów do ul. Warszawskiej w m. Łomianki droga przebiega po śladzie istniejącej drogi krajowej nr 7 (droga klasy GP, częściowo klasy S). Na odcinku tym planuje się rozbudowę istniejącej drogi krajowej nr 7. Za przecięciem się drogi ekspresowej S7 z drogą poprzeczną w rejonie m. Kiełpin projektowana trasa odchodzi od istniejącego śladu i tworzy węzeł „Kolejowa”. W dalszym odcinku droga ekspresowa projektowana jest w nasypie nad ul. Sierakowską i ul. Estrady. Projektowana droga przebiega obrzeżem Kampinoskiego Parku Narodowego i Cmentarza Komunalnego. Za ul. Arkuszową przebieg projektowanej drogi ekspresowej w tunelu w rejonie osiedla Chomiczówka oraz w kolejnym tunelu w rejonie dzielnicy Bemowo. Za drugim tunelem droga ekspresowa przebiega ponad terenem nad drogą ekspresową S8 (Trasa Armii Krajowej). Na przecięciu drogi ekspresowej S8 i projektowanej S7 zaprojektowano węzeł „NS”.

Łączna długość odcinka wynosi ok. 22,1 km.

 

 

Podstawowe parametry techniczne:

·         klasa drogi: S (droga ekspresowa),

·         przekrój normalny: 2x3 pasy ruchu (lokalnie 2x4),

·         prędkość projektowa: 120 km/h,

·         prędkość miarodajna: 130 km/h,

·         szerokość pasa ruchu: 3,50 m,

·         szerokość pasa awaryjnego: 2,50 m,

·         szerokość pasa dzielącego: 5,0 – 7,0 m,

·         skrajnia pionowa drogi ekspresowej: 5,00 m,

·         kategoria ruchu: KR7,

·         nośność: 115 kN/oś,

 

Zakres inwestycji:

Budowa drogi ekspresowej na odcinku Czosnów – Trasa Armii Krajowej w Warszawie o długości ok. 22,1 km wraz z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych. Powiązania z istniejącym układem drogowym w projektowanych węzłach.  Droga o przekroju 2x3 (dwie jezdnie po trzy pasy ruchu), w każdym kierunku plus pasy awaryjne. Przewidziano także rezerwę terenową na infrastrukturę na MOP II – w rejonie km 5+550 i km 5+850 oraz na Obwód Drogowy, zlokalizowany w okolicach węzła „Czosnów” w km 0+350.

Ponadto:

·         budowa obiektów mostowych: wiadukty, przepusty, kładki dla pieszych,

·         budowa dróg obsługujących przyległy teren,

·         przebudowa kolidujących odcinków dróg wojewódzkich powiatowych i gminnych,

·         budowa przejść dla zwierząt,

·         przebudowa kolidującej z drogą infrastruktury technicznej;

·         budowa 2 tuneli dla ochrony akustycznej Chomiczówki i Bemowa.

 

Wariantowanie przebiegu drogi:

Wariant II – jest wariantem zapisanym od wielu lat w różnych dokumentach planistycznych przez które prowadzi projektowana droga ekspresowa S7 z uwzględnieniem aktualnych uwarunkowań powiązań komunikacyjnych. Powiązania z istniejącym układem drogowym w projektowanych węzłach: „Czosnów”, „Palmiry” oraz „Sadowa”, „Kolejowa”, „Wólka Węglowa”, „Janickiego”, „Generała Maczka” oraz „NS”.

Długość trasy na odcinku Czosnów – Warszawa według wariantu II – ok. 22,1 km.

Na Wariant II uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach budowy drogi.

 

Obiekty inżynierskie: 

Wzajemne powiązanie istniejącego układu komunikacyjnego z trasą drogi ekspresowej S7 zapewniono poprzez projektowane węzły oraz obiekty mostowe: wiadukty, przepusty, kładki dla pieszych oraz budowę dróg obsługujących przyległy teren. Zaprojektowano przejścia dla zwierząt. Zaprojektowano 2 tunele wzdłuż trasy S7 na wysokości osiedla Chomiczówka oraz Bemowo.

 

Węzły:

·         Czosnów – na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2405W

·         Palmiry - na skrzyżowaniu z ul. Kusocińskiego

·         Sadowa – na połączeniu z pobliskimi drogami

·         Kolejowa – na połączeniu z ul. Kolejową

·         Wólka Węglowa - na przedłużeniu ul. Wóycickiego na skrzyżowaniu z ul. Wólczyńską

·         Janickiego – zespolony z węzłem „Wólka Węglowa”

·         Generała Maczka – na przedłużeniu ul. gen. Maczka od ul. Powstańców Śląskich do ul. Piastów Śląskich

·         NS - połączenie z Trasą Armii Krajowej w Warszawie – S8

MOP:

·         strona prawa ok. km 5+550 – typ II

·         strona lewa ok. km 5+850 – typ II

Obwód Drogowy:

W ramach budowy drogi ekspresowej S7 zakłada się budowę jednego obwodu drogowego drogi ekspresowej. Lokalizacje OD przewidziano w okolicach węzła „Czosnów” w km 0+350.

 

III. Ochrona środowiska

Budowa ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt.

 

IV. Podział zadania inwestycyjnego na etapy i kolejność ich realizacji

Realizacja inwestycji została podzielona na 2 odcinki. Etap I obejmuje rozbudowę drogi krajowej nr 7 po istniejącym śladzie na odcinku Czosnów – Kiełpin do parametrów drogi ekspresowej o długości ok. 9,2 km.

Etap II obejmuje budowę drogi ekspresowej nr 7 po nowym śladzie na odcinku Kiełpin – Trasa Armii Krajowej w Warszawie o długości ok. 12,9 km.