viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2011

Konsultacje społeczne na temat prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010-2015

02-09-2010
11.jpg  Program budowy dróg krajowych realizowany jest w Polsce od kilku lat, a jego celem jest rozwój infrastruktury drogowej opartej na wysokich, europejskich standardach. Układ docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych w Polsce jest określony, zaś obecnie trwają prace mające na celu etapową realizację inwestycji tworzących wspomniany układ docelowej sieci dróg krajowych. Realizacja poszczególnych etapów zadań zawarta jest w okresowo aktualizowanym dokumencie ramowym jakim jest Program Budowy Dróg Krajowych.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 to zbiór zadań w zakresie realizacji nowych ciągów autostrad, dróg ekspresowych i pozostałych dróg krajowych, jak również w zakresie przebudów i wzmocnień na sieci dróg istniejących.

Program zawiera również harmonogramy finansowe, oparte na płynnych prognozach finansowych  odnoszących się do zmiennych możliwości finansowych Budżetu Państwa co do zapewnienia odpowiedniej wysokości środków pieniężnych na budowę dróg w poszczególnych latach.

Przy czym wdrożenie ww. Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  wymaga także poza zapewnieniem środków finansowych na prace projektowe i wykonawcze wcześniejszego opracowania tzw. strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków jego realizacji.

Jednym z elementów składowych strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, czyli dokumentu, w którym stosownie do stanu współczesnej wiedzy i odpowiednich metod oceny dokonane zostanie rozpoznanie stanu środowiska na obszarze objętym Programem Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015 oraz określenie oddziaływania przedsięwzięcia na te rozpoznane elementy środowiska z jednoczesnym przedstawieniem rozwiązań, które mają na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań wspomnianego programu.

Opracowana przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad prognoza oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie GDDKiA pod adresem www.archiwum.gddkia.gov.pl.

Mając także na uwadze duże, społeczne zainteresowanie prognozą oddziaływania niniejszego programu na środowisko zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultację społeczne zostaną przeprowadzone dwuetapowo.

Pierwszym etapem będzie zapewnienie Państwu możliwości dostępu do sporządzonych dokumentów w formie elektronicznej poprzez sieć internet jak również zapewnienie możliwości przesyłania uwag i w tym celu został przygotowany na stronie GDDKiA specjalny formularz kontaktowy.

W drugim etapie, w wybranych ośrodkach miejskich w Kraju odbędą się jednodniowe spotkania w trakcie których będzie mogli Państwo zapoznać się również z opracowaną dokumentacją, dotycząca prognozy oddziaływania na środowisko Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015, a także jeżeli zgłosicie Państwo wcześniej uwagi lub pytania droga elektroniczną – poprzez formularz kontaktowy do zgłoszonych pytań i uwag będą mogli odnieść się eksperci, którzy byli autorami wspomnianej prognozy.

Szczegółowy harmonogram jednodniowych spotkań w ramach konsultacji społecznych przedstawia się następująco:
14.09.2010 r. – Wrocław, Kraków,
15.09.2010 r. Poznań, Sandomierz,
17.09.2010 r. Słupsk, Łódź,
21.09.2010 r. Toruń, Biała Podlaska,
23.09.2010 r. Warszawa.

Przy czym na spotkaniach, które odbywać się będą w ramach konsultacji społecznych w ww. miastach w kraju szczegółowo poruszana będzie problematyka oddziaływania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 – 2015  w odniesieniu do niżej przedstawionych obszarów:

W celu zapewnienia większej przejrzystości opracowania oraz ułatwienia Państwu zapoznania się z prognozą oraz ułatwienie przekazania uwag i sugestii zadania ujęte w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2010 - 2015 zostały podzielone w opracowanej prognozie oddziaływania na trzy grupy w zależności od stopnia zaawansowania ich przygotowania i realizacji:
• GRUPA I – zadania realizowane,
• GRUPA II – zadania przygotowywane (posiadające decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, ale nie posiadające zezwoleń na realizację inwestycji),
• GRUPA III – zadania na etapie studialnym (nie posiadające decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach).

Dla każdej z tych grup chcemy w ramach konsultacji społecznych uzyskać odpowiedzi na inne pytania:
GRUPA I – zadania realizowane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, czy zastosowane (zaproponowane w projektach wykonawczych) środki zabezpieczające, takie jak ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt są wystarczające, czy też należy zaprojektować i wykonać dodatkowe zabezpieczenia?

GRUPA II – zadania przygotowywane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, czy w Państwa ocenie dany wariant przebiegu drogi został wybrany właściwie, czy też należy go zmienić (jeśli tak – dlaczego? w jaki sposób?). Jeśli natomiast wariant został wybrany prawidłowo – czy zastosowane (zaproponowane na etapie prac projektowych) środki zabezpieczające, takie jak: ekrany akustyczne, zieleń izolacyjna, przejścia dla zwierząt są wystarczające, czy też należy uzupełnić projekty o  dodatkowe zabezpieczenia?

GRUPA III – zadania studiowane
W odniesieniu do tych zadań prosimy o opinie, które z analizowanych wariantów powinnny zostać wybrane do realizacji? Jakich kolizji w szczególności należy unikać przy trasowaniu i wyborze wariantów?


02.09.2010