viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2012

Fundusze Europejskie – dla rozwoju Polski Wschodniej

13-07-2012

PO RPW - szansą dla Podkarpacia

 

Głównym celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Polski Wschodniej w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Z tych środków korzystają województwa lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Do „swojej dyspozycji” mają ponad 2,27 mld zł. Obecnie budowane są nowe drogi, modernizowany jest transport publiczny, powstają parki technologiczne.  

Na realizację programu składają się środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz Funduszu Spójności, w połączeniu ze środkami krajowymi (środki budżetu państwa i samorządów terytorialnych). Dzięki temu możliwa jest poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej z krajowym i międzynarodowym układem transportowym.

Finansowane są przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury, zakładające modernizacje miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjności inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

Z tego programu w 2010 roku skorzystała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planując budowę obwodnicy Jarosławia w ciągu drogi krajowej nr 4. 18 czerwca 2010 r. podpisano porozumienie w sprawie finansowania tej inwestycji z funduszu Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej.

Umowę na dofinansowanie podpisał rzeszowski oddział GDDKiA oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) na kwotę 431 577 400,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 177 925 892,00 zł. Wartość kosztów według aneksu do umowy o dofinansowanie: 404 327 813,85 zł

 

O obwodnicy Jarosławia

 

GDDKiA  GDDKiA  GDDKiA 

 

Budowana obwodnica Jarosławia realizowana jest dwoma kontraktami: jednym z 8 lutego 2010 roku z konsorcjum firm z Eurovia Polska S.A. na czele, na budowę obwodnicy i drugim z 24 maja 2010 roku z Przedsiębiorstwem Usług Technicznych INTERCOR sp. z o.o. na budowę wiaduktów w ciągu dróg i linii kolejowych kolidujących z budową obwodnicy. Wartość pierwszego kontraktu to prawie 370 mln złotych, a drugiego 20 mln złotych.

Obwodnica będzie drogą krajową klasy technicznej GP czyli drogą główną ruchu przyspieszonego. W znacznej części przebiega przez miasto Jarosław oraz miejscowości Tywonia, Munina i Tuczempy. Początkiem jest odcinek na węźle S1 (Tywonia), koniec w Tuczempach z włączeniem do istniejącej trasy drogi krajowej nr. 4. Obwodnica stanowi ciąg drogi krajowej Jędrzychowice – Korczowa i będzie mieć długość 11,31 km.

Obiekty drogowe wchodzące w zakres budowy to:

- węzeł S-1 – umożliwiający wjazd i wyjazd z obwodnicy na ulicę Krakowską od strony Rzeszowa biegnącą w kierunku centrum miasta, a także na układ dróg lokalnych,

- węzeł S-3 – na skrzyżowaniu obwodnicy z drogą krajową nr 77 Lipnik – Przemyśl, umożliwiający wjazd i wyjazd do centrum miasta ulicą Kruhel Pełkiński i dalej wyjazd lub wjazd z Jarosławia na południe.

- węzeł S-4 – zlokalizowany na przecięciu się obwodnicy z drogą wojewódzką nr 865 Jarosław – Bełżec. W zakres budowy węzła wchodzi także budowa obwodnicy oraz wiaduktów nad ul. Zamkową i Zwierzyniecką, rondem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 oraz mostem nad potokiem Głęboka,

- węzeł S-5 – umożliwia bezkolizyjne połączenie obwodnicy z ul. 3-ego Maja oraz ul. Morawską, stanowiącą dojazd do przemysłowej dzielnicy miasta Jarosławia,

- włączenie S-6 – umożliwi tylko wjazd z DK4 na obwodnicę w kierunku Przemyśla,

- skrzyżowanie S-7 – z drogą powiatową nr 1790 R oraz drogą gminną.

 

Budowana jest także sieć dróg dojazdowych, które zapewnią dostęp do drogi publicznej, ich łączna długość to ok. 10 km. Ta sieć zostanie włączona bezpośrednio do węzłów i skrzyżowań układu dróg lokalnych. Ponadto przebudowywane są w niezbędnym zakresie odcinki następujących dróg samorządowych: ulice Krakowska, Kruhel Pełkiński, Zamkowa, Sanowa, Lotników, Grodziszczańska, Okrzei, Starosanowa, Zwierzyniecka, Flisacka, Na Blichu, a także ulice miejskie Nad Sanem, Harlendera, Dojazdowa i Pogodna. W ramach budowy drogi obwodowej powstają chodniki dla pieszych, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, zatoki autobusowe, place do zawracania, mijanki przy jednokierunkowych drogach dojazdowych oraz niezbędne przy tego typu inwestycjach obiekty inżynierskie.

7 wiaduktów drogowych, 3 wiadukty kolejowe, 3 mosty i 4 przejazdy gospodarcze już zostały w całości wykonane. W celu odwodnienia inwestycji powstały ciągi kanalizacji zamkniętej, ciągi kanalizacji otwartej oraz przydrożne rowy trawiaste, a także zbiorniki retencyjno-odparowujące.

Przy budowie zastosowano szereg murów oporowych, które stanowią zabezpieczenie skarp, nasypów i wykopów. Zastosowanie takiej techniki było konieczne ze względu na ograniczony dostęp do terenu w granicach pasa drogowego. Ze względu na zróżnicowane warunki geotechniczne oraz słabe grunty zalegające na trasie zastosowano wzmocnienia istniejących gruntów poprzez ich wymianę a także kolumny żwirowe, łączna ich długość to 97 km.

Dla ochrony istniejących zabudowań przed ponadnormatywnym poziomem hałasu montowane są ekrany akustyczne typu "zielona ściana". W miejscach o ograniczonej widoczności oraz na wiaduktach używane są ekrany przezroczyste.

Z myślą o zwierzętach wybudowano szereg przepustów suchych, a także specjalnie zamontowanych półek w przepustach na ciekach. Te ostatnie przeznaczone są głównie dla płazów. Na części odcinków obwodnicy zostanie zrealizowane ogrodzenie, wkopane na 30 cm w ziemię o średnicy oczek około 1 cm, które ma za zadanie kierowanie ruchu zwierząt do przejść pod drogą obwodową.

Ponadto, dla bezpieczeństwa kierowców, na odcinku drogi obwodowej przebiegającej przez tereny, gdzie bytują płazy oraz inna dziko żyjąca zwierzyna powstaje ogrodzenie zabezpieczające przed wtargnięciem zwierząt na jezdnię.

Przebudowywane są również urządzenia elektroenergetyczne, teletechniczne, gazowe, kanalizacyjne oraz urządzenia wodociągowe. Obwodnica, na węzłach drogowych, wyposażona zostanie w oświetlenie drogowe.

 

Jarosław odkorkowany

 

Celem budowy obwodnicy Jarosławia jest przede wszystkim poprawa bardzo trudnej sytuacji komunikacyjnej miasta Jarosław oraz bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi krajowej nr 4. Bardzo duże natężenie ruchu na istniejącym odcinku miejskim DK 4 oraz nakładający się w Jarosławiu ruch tranzytowy na ruch lokalny powoduje każdego dnia paraliż komunikacyjny. Średni dobowy ruch pojazdów w Jarosławiu sięga 16 500 samochodów. 

Nowa droga dostosowana będzie do wymogów Unii Europejskiej (nacisk 11,5 t/oś), a w przyszłości pełnić będzie funkcję drogi alternatywnej dla autostrady A-4. 

Nowa droga skróci czas przejazdu przez miasto Jarosław, a tym samym czas przejazdu drogą krajową nr 4, zmniejszy także koszty użytkowania i eksploatacji. Przeniesie ruch tranzytowy  z centrum miasta na obwodnicę, a to w sposób radykalny zmniejszy uciążliwe oddziaływanie istniejącej drogi na pobliskie otoczenie, w tym na zabudowę mieszkaniową w centrum Jarosławia w zakresie: hałasu, zanieczyszczenia powietrza i drgań, a tym samym zmniejszy degradacje istniejącej zabudowy, zabytków architektonicznych, istniejących dróg w mieście oraz środowisko.

 

Projekt dla kierowców, mieszkańców i środowiska

 

Inwestycja ta została przygotowana z myślą o wszystkich użytkownikach drogi krajowej nr 4. Dzięki niej zwiększy się bezpieczeństwo także pieszych i rowerzystów. Budowa obwodnicy spowoduje przeniesienie ruchu ciężkiego, tranzytowego poza obręb miasta, co wpłynie na poprawę komfortu jazdy kierowców po mieście.

Istotną uciążliwością dla mieszkańców związaną z ruchem pojazdów jest negatywny wpływ na środowisko, a w tym zanieczyszczenie powietrza oraz poziom hałasu przekraczający dopuszczalne normy, zwłaszcza w zwartej zabudowie mieszkalnej. Wyprowadzenie ruchu pojazdów poza centrum zminimalizuje te negatywne skutki.

Ruch ciężkich pojazdów wpływa niszcząco na budynki mieszkalne i zabytkowe  położone w niewielkiej odległości od drogi, a także niekorzystnie na mieszkańców w jej otoczeniu. Ze względów na ciasną zabudowę miejską i brak możliwości poszerzenia pasa drogowego istniejących dróg miejskich nie ma możliwość wykonania urządzeń ochrony środowiska. Dlatego też obwodnica wpłynie na poprawę istniejącej sytuacji, na czym skorzystają mieszkańcy, władze lokalne i instytucje mające w swych kompetencjach ochronę budynków

 

 

Obwodnica Jarosławia budowana w ciągu drogi krajowej nr 4 jest pierwszą tego typu inwestycją realizowaną na Podkarpaciu ze środków Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej przez GDDKiA. Z tego programu realizowane są również budowa obwodnicy Przemyśla łącząca drogę krajową nr 77 z drogą krajową nr 28, modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 875 na odcinku Mielec - Kolbuszowa łącznie z budową obwodnicy Kolbuszowej. Łączna długość dróg, w tym obwodnic, wybudowanych i zmodernizowanych w województwie podkarpackim w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 wyniesie ok. 42 km.

 

Zaawansowanie robót na obwodnicy Jarosławia wynosi 70 %. Wszystkie obiekty inżynierskie zostały już skończone. Do wykonania pozostały prace związane z wykonaniem nawierzchni na ciągu głównym obwodnicy jak również na drogach zbiorczych i dojazdowych. Ponadto prace związane z wykonaniem ekranów akustycznych i elementów ochrony środowiska (nasadzenia kompensacyjne). Wszystkie elementy związane z organizacją i bezpieczeństwem ruchu drogowego, a także elementy wykończeniowe.

  

Czy wiecie, że...

Na budowie obwodnicy średnio w miesiącu pracuje ponad 530 robotników oraz 170 jednostek sprzętowych.

Ekrany akustyczne w niektórych miejscach będą mieć wysokość 6 metrów.

97 kilometrów to łączna długość wzmocnień gruntów obwodnicy przy zastosowaniu m.in. kolumn żwirowych.