Liczba gości: 1222
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Wykonywanie Monitoringu Wgłębnego Osuwisk (pomiary inklinometryczne i hydrogeologiczne), Monitoringu Powierzchniowego z opracowaniem raportów dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Barwinek w podziale na części:
Część 1: S19 odcinek węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z łącznikiem tymczasowym drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19) dł. ok. 11,60 km (km ok.: 21+650 - 33+254)
Część 2: S19 odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,80 km (km ok.: 45+100 - 57+900)
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonywanie Monitoringu Wgłębnego Osuwisk (pomiary inklinometryczne i hydrogeologiczne), Monitoringu Powierzchniowego z opracowaniem raportów dla drogi ekspresowej S19 Rzeszów Południe – Barwinek w podziale na części:
Część 1: S19 odcinek węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z łącznikiem tymczasowym drogi ekspresowej S19 z drogą krajową nr 19) dł. ok. 11,60 km (km ok.: 21+650 - 33+254)
Część 2: S19 odcinek węzeł Domaradz (bez węzła) – węzeł Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,80 km (km ok.: 45+100 - 57+900)
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2413.36.2020
Termin realizacji: Zgodnie z § 3 (Terminy Realizacji Umowy) umowy, tj. Realizacja usługi będzie trwała od dnia podpisania umowy przez strony do dnia zawarcia umowy na realizację jednak nie dłużej niż 4 lata od podpisania umowy.
Zakłada się, że Wykonawca będzie realizował zamówienie w okresie:
Dla części 1 do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy,
Dla części 2 do 13 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
• dla części 1: 2 200,00 PLN (słownie złotych: dwa tysiące dwieście 00/100),
• dla części 2: 1 700,00 PLN (słonie złotych: jeden tysiąc siedemset 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Kryterium Cena C” - 60% = 60 pkt
Doświadczenie Głównego Geologa DG - 40% = 40 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Zamawiający informuje, że zamieszczane przez Zamawiajacego wszelkie pliki zawierające edytowalne wersje SIWZ lub jej fragmentów należy traktować jedynie jako materiał pomocniczy, a wersjami obowiązującymi są zawsze wersje zamieszczone w formacie pdf lub DjVu.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Radaczyńska - Wydział Zamówień Publicznych
Termin składania ofert: 2021-01-15 11:00:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
pokój nr 1 - Kancelaria - Dziennik Podawczy
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 7 stycznia 2021r. na dzień 13 stycznia 2021r.; godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert w w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przesuwa się z dnia 13 stycznia 2021r. na dzień 15 stycznia 2021r.; godziny oraz miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl drukuj