Liczba gości: 1447
Data wszczęcia postępowania: 2017-09-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA!!! ZMIANA TERMINU SKŁADANI I OTWARCIA OFERT NA 13.10.2017R. Projekt i wykonanie robót w zakresie Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim dla DK 50 na odcinku Łochów - Brok w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I - Łochów - Topór.
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i wykonanie robót w zakresie Poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim dla DK 50 na odcinku Łochów - Brok w ramach PBDK - Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych - część I - Łochów - Topór.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.60.2017
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 16 m – cy od daty podpisania umowy.
Wadium: Nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji – 20 % = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika Robót – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego bądź w siedzibie Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Beatę Misiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74, e-mail bmisiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie,
ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2017-10-13 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 12.10.2017r. do godz. 11:30
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 13.10.2017r., VII piętro, pok. 713, do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
ul. Kolejowa 28
05-300 Mińsk Mazowiecki
Cena: 6 288 067,54 zł/brutto
Data udzielenia zamówienia: 14.12.2017
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 6 288 067,54 zł/brutto
Oferta z najwyższa ceną: 6 986 588,42 zł/brutto
bmisiewicz@gddkia.gov.pl drukuj