Liczba gości: 6265
Data wszczęcia postępowania: 2017-08-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA: DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT. Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obw. Mińska Mazowieckiego) w km ok. 524+005 –do km ok. 561+500” (z włączeniem do obwodnicy Siedlec).
Opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie elementów Koncepcji Programowej inwestycji pn. ,,Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obw. Mińska Mazowieckiego) w km ok. 524+005 –do km ok. 561+500” (z włączeniem do obwodnicy Siedlec).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.49.2017
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 14 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Wadium: TAK
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) cena– 60%
b) doświadczenie personelu – 15%
c) zatrudnienie na umowę o pracę - 15%
d) prowadzenie strony internetowej - 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Nieodpłatnie na stronie internetowej zamawiającego
Załączniki do OPZ zamieszczone są na serwerze ftp w folderze GDDKiA.O.WA.D-3.241.49.2017
adres dla serwera FTP 193.46.186.29
Login: wa_kukuryki_o
Hasło: np6B/2WF
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. free commander, WinSCP, total commander itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Marcinem Siekluckim , tel.: +48 22 209 24 24
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 62, e-mail; schada@gddkia.gov.pl
Termin składania ofert: 2017-10-20 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
w pokoju 713
w terminie do dnia 20.10.2017, godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Multiconsult Polska Sp. z o.o., 00-203 Warszawa, ul. Bonifraterska 17
Cena: 6 559 590,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 04.01.2018
Liczba otrzymanych ofert: 13
Oferta z najniższą ceną: 6 559 590,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 14 430 360,00 zł brutto
drukuj