Liczba gości: 3600
Data wszczęcia postępowania: 2017-04-19
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! III Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7 Załuski – Trębki.
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
- DK 7 Łomianki – Warszawa.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie remontów dróg krajowych z podziałem na zadania:
Zadanie nr 1. – odcinki administrowane przez Rejon w Grójcu:
- S7 Obwodnica Białobrzegów;
- DK 50 Budki Petrykowskie – Pniewy;
- DK 50 Przęsławice – Grójec.
Zadanie nr 2. – odcinki administrowane przez Rejon w Ożarowie Maz.:
- DK 50 Rondo „Żyrardowskie” – Guzów;
- DK 92 przejście przez Błonie;
- DK 92 przejście przez Święcice;
- DK 92a Rondo Kuznocin - most nad Bzurą.
Zadanie nr 3. – odcinki administrowane przez Rejon w Płońsku:
- S7 Węzeł Modlin – Trębki;
- DK 7 Załuski – Przyborowice;
- DK 7 Załuski – Trębki.
Zadanie nr 4. – odcinki administrowane przez Rejon w Bożej Woli:
- DK 7 Dziekanów Leśny – Łomianki;
- DK 7 Łomianki – Warszawa.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.12.2017
Termin realizacji: Zadanie nr 1 – 130 dni
Zadanie nr 2 – 130 dni
Zadanie nr 3 – 140 dni
Zadanie nr 4 – 110 dni
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 2 – 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 3 - 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 4 – 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 % = 60 pkt
Okres gwarancji - 20% = 20 pkt
Termin wykonania - 20% = 20 pkt
zamówienia
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Marta Szymkiewicz tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 (22) 209 24 74
Termin składania ofert: 2017-06-09 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713, 09.06.2017 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zadanie nr 1- Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno –Drogowych w Grójcu Sp. z o. o.
Ul. Asfaltowa 2, 05-604 Jasieniec
zadanie nr 2- Planeta Sp. z o. o., Ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
zadanie nr 3 i zadanie nr 4- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o.
Ul. Kolejowa 28, 05-300Mińsk Mazowiecki
Cena: zadanie nr 1- 12 177 467,23 zł brutto
zadanie nr 2- 21 678 228,48 zł brutto
zadanie nr 3- 19 945 858,50 zł brutto
zadanie nr 4- 7 380 893,93 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: zadanie nr 1- 22.08.2017 r.
zadanie nr 2- 23.08.2017 r.
zadanie nr 3 i zadanie nr 4- 18.08.2017 r.
Liczba otrzymanych ofert: zadanie nr 1- 3
zadanie nr 2- 2
zadanie nr 3- 4
zadanie nr 4- 4
Oferta z najniższą ceną: zadanie nr 1- 12 177 467,23 zł brutto
zadanie nr 2- 21 678 228,48 zł brutto
zadanie nr 3- 19 945 858,50 zł brutto
zadanie nr 4- 7 380 893,93 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: zadanie nr 1- 13 137 416,17 zł brutto
zadanie nr 2- 22 067 783,12 zł brutto
zadanie nr 3- 28 818 677,23 zł brutto
zadanie nr 4- 10 555 812,22 zł brutto
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj