Liczba gości: 3674
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: UWAGA! TRZECIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT! Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska – ekranów akustycznych, zlokalizowanych w pasie drogi krajowej nr 60 na odcinku Obwodnicy Gostynina od km 0+000 do km 8+804
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.59.2016
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 7 miesięcy od daty podpisania Umowy, w tym:
- wykonanie dokumentacji projektowej – 1,5 miesiąca od daty podpisania umowy,
- uzyskanie zatwierdzenia dokumentacji przez organ budowlany – 3 miesiące od daty podpisania umowy,
- realizacja robót budowlanych – do 4 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzenia dokumentacji przez organ budowlany. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresu zimowego.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Sebastiana Chada tel. +48 22 209 23 62 fax. +48 (22) 209 24 74
- w sprawach merytorycznych p. Ewę Gniwek tel: +48 22 209 24 05
Termin składania ofert: 2016-08-24 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 03.08.2016 r., godz. 11:30
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 10.08.2016 r., godz. 11:30
UWAGA! DRUGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 17.08.2016 r., godz. 11:30
UWAGA! TRZECIA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, pok. 713, 24.08.2016 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: IDS-BUD S.A., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa- Lider Konsorcjum, Jerzy Maliszczuk prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. „EUROMETAL” Jerzy Maliszczuk, ul. Józefa Mehoffera 118a, 03-158 Warszawa- Partner Konsorcjum
Cena: 5 904 000,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 14.10.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: 6
Oferta z najniższą ceną: 5 904 000,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 15 510 430,08 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj