Liczba gości: 1673
Data wszczęcia postępowania: 2016-05-24
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD
ODDZIAŁ W WARSZAWIE
UL. MIŃSKA 25
03-808 WARSZAWA
Przedmiot zamówienia: Remont dwóch wiaduktów w m. Sady – droga krajowa nr 7 w km 328+079
Opis przedmiotu zamówienia: Remont dwóch wiaduktów w m. Sady – droga krajowa nr 7 w km 328+079
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.41.2016
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Okres gwarancji jakości– 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach dotyczących procedury p. Ewa Hajdas, tel. +48 22 209 23 91,
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia p. Sławomir Wakuła, tel. +48 22 209 23 32
Termin składania ofert: 2016-06-13 11:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 729 (VII piętro), w terminie do 13.06.2016r., do godziny 11:30.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
drukuj