Liczba gości: 2082
Data wszczęcia postępowania: 0000-00-00
Zamawiający: GDDKiA Oddział Warszawa
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT NA 11.02.2013
Konserwacja sygnalizacji świetlnych i prowadzenie monitoringu wybranych skrzyżowań na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa oraz nadzór nad systemami sterowania ruchem użytkowanymi przez GDDKiA O/Warszawa.
Opis przedmiotu zamówienia: ZMIANA TERMINU ZŁOŻENIA OFERT NA 11.02.2013
Konserwacja sygnalizacji świetlnych i prowadzenie monitoringu wybranych skrzyżowań na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA O/Warszawa oraz nadzór nad systemami sterowania ruchem użytkowanymi przez GDDKiA O/Warszawa.
Numer przetargu: 127/2012
Termin realizacji: 36 miesięcy od podpisania umowy
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
215 000,00 zł. (słownie; dwieście piętnaście tysięcy złotych)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 100% cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): bezpłatna na stronie zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych; Pani Ewa Hajdas, pokój 713, tel. (22) 323 12 60, fax. (22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych; Pan Andrzej Doniec, tel. +48 22 323 10 53
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział Warszawa
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
pokój 713, piętro 7,
w terminie do 04.02.2013 r do godz. 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Konsorcjum; 1. Lider- PPUH Podkowa Sp. j. Boguszewscy Perkowscy Ul. Srebrna 3/7 00-810 Warszawa 2. Partner- PEEK Traffic Sp. z o.o. Ul. Pod Sikornikiem 27 a
Cena: 25 336 202,97 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 29.03.2013r
Liczba otrzymanych ofert: 1
drukuj