Liczba gości: 1320
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-23
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie:
adres : ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa;
TEL.+48 22 870-65-49, FAX. +48 22 323-11-17
REGON :017511575-00108, NIP :113-20-97-244
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu wykonawczego i budowa wygrodzeń , zapobiegających wtargnięciu zwierząt na drogę ekspresową w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku gr. woj. –Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez węzła Radziejowice)
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie projektu wykonawczego i budowa wygrodzeń , zapobiegających wtargnięciu zwierząt na drogę ekspresową w ramach rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku gr. woj. –Radziejowice od km 408+753 do km 418+400 (bez węzła Radziejowice)
Numer przetargu: 111/2012
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: do dnia 15 grudnia 2012 r., przy czym:
1) wykonanie dokumentacji - 14 dni od daty podpisania umowy;
2) wykonanie robót budowlanych – do dnia 15.12.2012 r.,
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 5 000,00 zł.
( pięć tysięcy).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena- 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej lub w siedzibie Zamawiającego (GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro pok. 713)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza do kontaktowania się z Wykonawcami:
- w sprawach proceduralnych p. Anna Jaworska, pokój 713, tel. 22 870 65 49, fax. 22 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Panią Jolantę Wnuk, tel., +48 (22) 323 11 20.
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie przy ul. Mińskiej 25, w pokoju nr 713 (VII piętro), w terminie do 07.11.2012 roku, do godziny 10:00.
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Postępowanie unieważniono z pow: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), unieważnia w/w postępowanie o udzielenia zamówienia, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
drukuj