Liczba gości: 4215
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim
Opis przedmiotu zamówienia: Budowa systemu łączności alarmowej na autostradzie A2 w województwie mazowieckim

Załączniki do PFU zamieszczone są na serwerze ftp w folderze:
GDDKiA.O.WA.D-3.2411.62.2020
adres serwera: ftp.gddkia.gov.pl
Login: warszawa_przetarg_o
Hasło: w@+Th5//
W celu szybkiego i sprawnego przesyłania/pobierania proszę KONIECZNIE przestrzegać:
Do transmisji danych proszę używać oprogramowania do obsługi protokołu FTP (np. WinSCP, FileZilla itp.), nie używać przeglądarki www.
Po 3 nieudanych próbach logowania zostaje zablokowany adres IP, z którego chciano uzyskać połączenie, w celu odblokowania proszę o kontakt z Panem Pawłem Cok,
tel.: +48 22 209 24 45, e-mail: pcok@gddkia.gov.pl
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.62.2020
Termin realizacji: 12 miesięcy od daty podpisania umowy, z zachowaniem terminów właściwych dla poszczególnych etapów wymienionych poniżej:
1) Etap I – wykonanie Dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego
i wykonawczego oraz innych materiałów, które będą podstawą do uzyskania zatwierdzeń Dokumentacji projektowej w drodze decyzji o pozwoleniu na budowę (pnb) lub w drodze przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wraz z uzyskaniem ww. zatwierdzeń – w terminie do
4 miesięcy od daty podpisania Umowy,
2) Etap II – realizacja robót budowlanych – w tym montaż kolumn alarmowych podstawowych i wtórnych wraz z wyposażeniem – w terminie do 8 miesięcy
od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1),
3) Etap III – wykonanie systemu łączności alarmowej w pomieszczeniach Punktu Informacji Drogowej oraz przeprowadzenie testów urządzeń oraz szkoleń wyznaczonych pracowników Zamawiającego do prawidłowego użytkowania systemu – w terminie do 8 miesięcy od daty uzyskania zatwierdzeń o których mowa w pkt 1).
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Okres gwarancji - 40 % = 40 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Pana Sebastiana Chadę do kontaktowania się z Wykonawcami: tel. +48 (22) 209 23 62
e-mail: schada@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-11-12 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 12.11.2020 r., do godz. 11:30

Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :

1. Oferta musi wpłynąć do Zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:

a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;

b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60;

c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie;

d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail schada@gddkia.gov.pl
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BSSTC.PL Sp. z o. o.
ul. Technologiczna 2A
45-839 Opole
Adres do korespondencji:
ul. Sokolnicka 3
49-120 Dąbrowa
Cena: 3 883 921,06 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 03.03.2021 r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 3 883 921,06 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 11 844 900,00 zł brutto
schada@gddkia.gov.pl drukuj