Liczba gości: 1293
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-10
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane wraz uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w imieniu Zamawiającego dla inwestycji pod nazwą pn.:
„Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku od km 45+019 do km 45+227 wraz z rozbiórką mostu i budową przepustu na rzece Złota Struga”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.8.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót przez Wykonawcę potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie: 8 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60% = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20% = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy- 20% = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 10.08.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Małgorzata Głąbowska-Guszpit - w sprawach proceduralnych
Termin składania ofert: 2020-09-01 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 25/08/2020r. godziny 09:30

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 01/09/2020r. godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje w załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BERGER BAU Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą we Wrocławiu (54-517), ul. Szczecińska 11
Cena: brutto-2.746.934,74zł
Data udzielenia zamówienia: 14.12.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: brutto-2.746.934,74zł
Oferta z najwyższa ceną: brutto-3.098.148,85zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj