Liczba gości: 1105
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-08
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH - JEZDNIA PIERWSZA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
REMONT DROGI KRAJOWEJ NR 31 OD KM 138+407 DO KM 138+924 AL. MŁODZIEŻY POLSKIEJ W SŁUBICACH – JEZDNIA PIERWSZA.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu odcinka drogi krajowej nr 31 od km
138+407 do km 138+924 – al. Młodzieży Polskiej w Słubicach (na odcinku dwujezdniowym remont dotyczy jezdni prawej).
Parametry techniczne drogi krajowej nr 31 na przedmiotowym odcinku:
droga krajowa - klasa G,
przekrój - 2x2
typ przekroju - uliczny,
kategoria ruchu - KR4,
dop. nacisk pojedynczej osi - 8 t
szerokość pasa ruchu - 3.50m,
szerokość jezdni - 7.00m,
szerokość chodnika - zmienna 2.50 – 5.00m,
nawierzchnia - bitumiczna,
Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących chodników celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
odtworzenie przekroju ulicznego na całej trasie objętej pracami, poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie masa bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
regulacja wysokościowa wpustów, włazów studni i zwieńczeń zaworów wodociągowych, oczyszczenie przykanalików,
wymiana zniszczonych krawężników, regulacja krawężników i przełożenie chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej,
regulacja wysokościowa ogrodzeń segmentowych, odtworzenie oznakowania poziomego.
Celem inwestycji jest doprowadzenie do jednakowego stanu obu jezdni al. Młodzieży Polskiej w Słubicach – jezdnia druga (lewa) przeszła remont w 2019 r. Szczegółowy zakres prac objętych niniejszym zamówieniem oraz zasady ich odbioru zawarte zostały w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186)
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.5.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do 30.11.2020r.
Wadium: NIEAKTULANE
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze
nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2415.5.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
POPRAWIONE
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2412.5.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 08.07.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień – w sprawach proceduralnych
Krzysztof Młynarczak, Michał Biegalski – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-08-11 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 11/08/2020 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka
ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
Adres do korespondencji:
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 10
65-127 Zielona Góra
Cena: cena netto: 934 504,59 zł
cena brutto: 1 149 440,65 zł
Data udzielenia zamówienia: 07.10.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka
ul. Lipowa 5a
52-200 Wrocław
Adres do korespondencji:
Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 10
65-127 Zielona Góra
cena brutto: 1 149 440,65 zł
Oferta z najwyższa ceną: Przedsiębiorstwo Drogowe
Kontrakt Sp. z o.o.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
cena brutto: 1 878 160,79 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj