Liczba gości: 1084
Data wszczęcia postępowania: 2020-07-06
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla inwestycji polegających na rozbudowie dróg krajowych w podziale na 2 zadania:
ZADANIE NR 1
„Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na skrzyżowaniu z drogą krajową nr 24 (Wałdowice)”
ZADANIE NR 2
„Rozbudowa drogi krajowej nr 24 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 1327F (kierunek Lubikowo) i z drogą wojewódzką nr 192 (kierunek Goraj)”
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.10.2020
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
CZĘŚĆ NR 1 - Zadanie nr 1: 1000,00 zł
CZĘŚĆ NR 2 - Zadanie nr 2: 800,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Doświadczenie Koordynatora Zespołu Nadzoru - 35 % = 35 pkt.
Zawodowa Integracja Osób - 5 % = 5 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 06.07.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska – w sprawach proceduralnych
Witold Pussty – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-07-24 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 24/07/2020 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załącznikach
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 26.10.2020 - BZP - stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj