Liczba gości: 8173
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1327F (KIERUNEK LUBIKOWO) I Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 192 (KIERUNEK GORAJ)”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
ROBOTY BUDOWLANE WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE DLA ZADANIA: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 24 NA SKRZYŻOWANIU Z DROGĄ POWIATOWĄ NR 1327F (KIERUNEK LUBIKOWO) I Z DROGĄ WOJEWÓDZKĄ NR 192 (KIERUNEK GORAJ)”.
Zakres inwestycji obejmuje odcinek drogi krajowej nr 24 od km 37+298,74 do km 38+257,36. Na tym odcinku droga krajowa nr 24 jest skomunikowana z drogą wojewódzką nr 192 oraz drogą powiatową nr 1327 F poprzez skrzyżowanie skanalizowane.
Obecne zagospodarowanie terenu objętego opracowaniem w przeważającej części stanowi droga krajowa nr 24, droga wojewódzka nr 192 oraz droga powiatowa nr 1327F.
Droga krajowa nr 24 na omawianym odcinku jest drogą dwukierunkową, dwupasową
o przekroju drogowym (1x2). Szerokość jezdni wynosi od ok. 6,9 do 7,3 m.
Pobocza gruntowe mają szerokość ok. 1,5 m.
W km 37+794 dk nr 24, po prawej stronie znajduje się wlot drogi wojewódzkiej nr 192,
a po stronie lewej drogi powiatowej nr 1327F. Przy skrzyżowaniu znajdują się 2 zatoki autobusowe. Przewidziane w projekcie poszerzenia pasa drogowego obejmują tereny rolnicze pól uprawnych oraz leśne.
Inwestycja obejmuje odcinek zlokalizowany w województwie lubuskim, w powiecie międzyrzeckim, w gminie Przytoczna. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej znajduje się poza terenem zabudowy.
Zakres robót obejmuje:
• rozbudowę skrzyżowania na odcinku długości około 800m,
• rozbudowę jezdni drogi krajowej nr 24 poprzez poszerzenie pasa drogowego, poszerzenie jezdni w obszarze skrzyżowania z drogą powiatową nr 1327F i drogą wojewódzką nr 192 oraz budowę wysp dzielących,
• rozbudowę wlotu drogi powiatowej nr 1327F na odcinku 72 m poprzez poszerzenie pasa drogowego, poszerzenie jezdni i budowę wyspy dzielącej,
• rozbudowę wlotu drogi wojewódzkiej nr 192 na odcinku 62 poprzez poszerzenie pasa drogowego, poszerzenie jezdni i budowę wyspy dzielącej,
• wzmocnienie nawierzchni jezdni dróg w obszarze robót (poprzez wymianę nawierzchni) oraz odcinki przejściowe (nawiązanie do stanu istniejącego),
• rozbiórkę istniejących zatok autobusowych i wiaty przystankowej,
• budowę nowych zatok autobusowych i nawierzchni pod wiaty przystankowe,
• budowę chodników w obszarze skrzyżowania,
• rozbiórkę istniejących zjazdów i budowę nowych,
• przebudowę oraz odbudowę istniejącego odwodnienia drogi (rowy, ścieki skarpowe), roboty niewykraczające poza pas drogowy,
• budowę oświetlenia drogowego wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej,
• budowę oznakowania aktywnego wraz z przyłączem do sieci elektroenergetycznej,
• budowę kanału technologicznego (kanalizacji teletechnicznej),
• rozbiórkę istniejących odcinków sieci elektroenergetycznej i budowę nowych odcinków sieci
• zabezpieczenie istniejącej infrastruktury PERN S.A. na rurociągu DN 500.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.7.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie 8 miesięcy od dnia podpisania umowy z wyłączeniem okresu zimowego tj. od 15 grudnia do 15 marca.
Wadium: NIEAKTUALNE
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał wadium, sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta, nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie do zwrotu oryginału dokumentu gwarancyjnego do gwaranta.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze
nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2411.7.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp. Zamawiający zwróci wadium wniesione w formie poręczenia lub gwarancji poprzez złożenie Wykonawcy oświadczenia o zwolnieniu wadium.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
POPRAWIONE:
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze
nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2411.7.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt
Doświadczenie Kierownika Budowy/Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 24.06.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień – w sprawach proceduralnych
Witold Pussty – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-07-17 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 17/07/2020 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Colas Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
Cena: cena netto: 3 885 066,45 zł
cena brutto: 4 778 631,73 zł
Data udzielenia zamówienia: 07.10.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: Colas Polska Sp. z o.o.
ul. Nowa 49
62-070 Palędzie
cena brutto: 4 778 631,73 zł
Oferta z najwyższa ceną: Drogbud Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
ul. Sobieskiego 14
66-200 Świebodzin
cena brutto: 5 975 663,24 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj