Liczba gości: 886
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-05
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont wiaduktu nad drogą S7 w km 445+150 w m. Kamień
Opis przedmiotu zamówienia: Remont wiaduktu nad drogą S7 w km 445+150 w m. Kamień
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2412.20.2020
Termin realizacji: Termin wykonania zamówienia: 7 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Termin wykonania zamówienia - 20 % = 20 pkt.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61
e-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl ,
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.
Termin składania ofert: 2020-05-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Siedziba Zamawiającego, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, VII piętro, recepcja (przy windach) w terminie do 25.05.2020 r., do godz. 11:30
Uwaga!
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) oraz wprowadzonym ograniczeniem do niezbędnego minimum wstępu oraz poruszania się interesantów w siedzibach GDDKiA, Zamawiający przekazuje następujące zalecenia związane ze składaniem ofert :
.
1. Oferta musi wpłynąć do zamawiającego do upływu wyznaczonego terminu składania ofert w związku z tym:
a) Zaleca się przesyłanie oferty pocztą lub kurierem. W takim przypadku należy brać pod uwagę ograniczenia w pracy tych instytucji i wcześniejsze przesyłanie ofert tak, aby zostały one dostarczone na czas;
b) Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę osobiście, jak również uczestniczyć w otwarciu ofert proszony jest o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr 22 209 23 60
c) W miarę możliwości zalecamy wcześniejsze dostarczanie ofert, z uwagi na to że korespondencja wpływająca do GDDKiA Oddział Warszawa podlega 24-godzinnej kwarantannie.
d) Zalecamy również aby w momencie przesłania/ złożenia oferty powiadomić o tym fakcie telefonicznie 22 209 23 60 lub e-mail mszymkiewicz@gddkia.gov.pl)
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: FREYSSINET Polska Sp. z o.o., Ul. Głuszycka 5
02-215 Warszawa
Cena: 1 093 854, 39 zł
Data udzielenia zamówienia: 08.07.2020
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: 1 093 854, 39 zł
Oferta z najwyższa ceną: 1 173 110,04 zł
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj