Liczba gości: 895
Data wszczęcia postępowania: 2020-05-04
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: REGULACJA STANÓW PRAWNYCH NIERUCHOMOŚCI ZARZĄDZANYCH PRZEZ GDDKIA ZIELONA GÓRA
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac geodezyjnych, geodezyjno-prawnych, regulacji stanów prawnych na nieruchomościach, będących w pasie drogowym dróg krajowych, ekspresowych i autostrad na terenie województwa lubuskiego oraz na gruntach nie przeznaczonych pod pasy drogowe będące we władaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Zielona Góra.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.9.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa była realizowana sukcesywnie przez okres od dnia zawarcia Umowy do dnia 08-12-2021 r. (we wskazanej dacie winien nastąpić odbiór końcowy).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60% = 60 pkt. max
Okres gwarancji jakości i rękojmi (G) - 40% = 40 pkt. max
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 04-05-2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała
Termin składania ofert: 2020-05-19 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter.
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: „GIK” Przedsiębiorstwo
Geodezyjne i Kartograficzne
Piotr Dzierzgowski
ul. Ogrodowa 48
62-571 Stare Miasto
Cena: cena netto: 478 250,00 zł
cena brutto: 588 247,50 zł
Data udzielenia zamówienia: 15.10.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum firm:
Lider:
USŁUGOWE PROWADZENIE EWIDENCJI DO CELÓW PODATKOWYCH Anna Spych
ul. Słowackiego 6
66-235 Torzym
Partner 1:
BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH Robert Przemyślański, 67-120 Kożuchów, ul. Klasztorna 2/1
Partner 2:
BIURO USŁUG GEODEZYJNYCH S.C. Robert Przemyślański i Krystian Sasin, 67-120 Kożuchów,
ul. Klasztorna 2
cena brutto: 572 442,00 zł
(Wykonawca wykluczony)
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum firm:
Lider:
G4 GEODEZJA Sp. z o.o.
ul. Cienista 2
31-831 Kraków
Partner:
G4 GEODEZJA Michał Jakubowski
ul. Orła Białego 29
31-619 Kraków
cena brutto: 852 144,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj