Liczba gości: 989
Data wszczęcia postępowania: 2020-03-16
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: WYKONANIE OGRODZENIA OCHRONNO-NAPROWADZAJĄCEGO DLA HERPETOFAUNY ORAZ INNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA DROGI EKSPRESOWEJ S3
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania:
„WYKONANIE OGRODZENIA OCHRONNO-NAPROWADZAJĄCEGO DLA HERPETOFAUNY ORAZ INNYCH ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA DROGI EKSPRESOWEJ S3”.
Zakres robót budowlanych:
1. Wykonanie bram i furtek w ramach z kątownika
2. Wykonanie ogrodzenia z siatki stalowej o wys. 2,0m+0,3m o odpowiedniej konstrukcji oczek wraz ze słupkami na fundamencie
3. Wykonanie ogrodzenia ochronno-naprowadzającego umieszczonej trwale na ogrodzeniu głównym i wkopanej w grunt;
4. Wykonanie zakończeń u-kształtnych siatki ochronno-naprowadzającej przy obiektach mostowych i przepustach;
5. Wykonanie/uzupełnienie ogrodzeń;
6. Wykonanie/uzupełnienie zabezpieczeń wylotów i wlotów ze studni chroniących je przed dostępem zwierząt – kraty zabezpieczające.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)
z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2411.4.2020
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie od 9 do 12 tygodni od rozpoczęcia realizacji robót. Termin realizacji zamówienia jest kryterium oceny ofert.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi obejmować cały okres związania ofertą.
Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać:
– „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, reprezentowany przez Oddział w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra”
W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Gwarancja lub poręczenie musi zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty na rzecz Zamawiającego kwoty wadium płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego.
Wadium wniesione w formie gwarancji (bankowej czy ubezpieczeniowej) musi mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu – dochodzenie roszczenia z tytułu wadium wniesionego w tej formie nie może być utrudnione. Dlatego w treści gwarancji powinna znaleźć się klauzula stanowiąca, iż wszystkie spory odnośnie gwarancji będą rozstrzygane zgodnie z prawem polskim i poddane jurysdykcji sądów polskich, chyba, że wynika to z przepisów prawa.
4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego Oddział w Zielonej Górze
nr 87 1130 1222 0030 2036 0490 0002 (w tytule przelewu należy wpisać znak postępowania - O.ZG.D-3.2411.4.2020), najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
Ze względu na ryzyko związane z okresem rozliczeń międzybankowych Zamawiający zaleca dokonanie przelewu ze stosownym wyprzedzeniem.
5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.
6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Termin realizacji - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 16.03.2020r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień – w sprawach proceduralnych
Jarosław Brzeczka, Maciej Monczak – w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2020-04-07 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 07/04/2020 do godziny 09:45
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm:
Lider: SZTEMBUD Łukasz Sztemberg
Ul. Jeziorna 16
12-200 Pisz
Partner: Jura Budownictwo Piotr Sztemberg
ul. Belgradzka 12/84
02-793 Warszawa
Cena: cena netto: 640 336,12 zł
cena brutto: 787 613,43 zł
Data udzielenia zamówienia: 25.05.2020r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: Konsorcjum firm:
Lider: SZTEMBUD Łukasz Sztemberg
Ul. Jeziorna 16
12-200 Pisz
Partner: Jura Budownictwo Piotr Sztemberg
ul. Belgradzka 12/84
02-793 Warszawa
cena brutto: 787 613,43 zł
Oferta z najwyższa ceną: HANSA-INVEST Sp. z o.o.
ul. Dmowskiego 6A
62-500 Konin
cena brutto: 1 109 479,98 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj