Liczba gości: 1228
Data wszczęcia postępowania: 2019-11-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kat. I w podziale na dwie części:
Część 1 – MOP Lisiny Wschód i Lisiny Zachód;
Część 2 – MOP Racula Wschód.
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Utrzymanie czystości i porządku Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) kat. I w podziale na dwie części:
Część 1 – MOP Lisiny Wschód i Lisiny Zachód;
Część 2 – MOP Racula Wschód.
Część 1:
Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku MOP Lisiny Zachód i Wschód zlokalizowany w km 218+626 po prawej i lewej stronie drogi ekspresowej S3.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
- sprzątanie pomieszczeń i terenu MOP-ów,
- zimowe utrzymanie terenu MOP-ów,
- odbiór i utylizacja odpadów stałych i płynnych,
- całodobowy monitoring terenu MOP-ów,
- wykonywanie drobnych prac remontowych infrastruktury zlokalizowanej na MOP-ach (np. naprawa drzwi, armatury łazienkowej, ławek itp.),
- dokonywanie kontroli i przeglądów obiektów budowlanych i urządzeń.
Część 2:
Przedmiot zamówienia obejmuje utrzymanie czystości i porządku MOP Racula Wschód zlokalizowany w km 197+826 po lewej stronie drogi ekspresowej S3.
Zakres prac obejmuje w szczególności:
- sprzątanie pomieszczeń i terenu MOP-ów,
- zimowe utrzymanie terenu MOP-ów,
- odbiór i utylizacja odpadów stałych i płynnych,
- całodobowy monitoring terenu MOP-ów,
- wykonywanie drobnych prac remontowych infrastruktury zlokalizowanej na MOP-ach (np. naprawa drzwi, armatury łazienkowej, ławek itp.),
- dokonywanie kontroli i przeglądów obiektów budowlanych i urządzeń.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145), ustawie z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), ustawie z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

Kategoria usług: 16.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.10.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby Usługa była realizowana sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy, nie wcześniej niż od dnia:
- w zakresie części 1: 09-12-2019 r.
- w zakresie części 2: 14-12-2019 r.
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).
Część 2 – 1 750,00 zł (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (C) - 60 % = 60 pkt. max
Jakość – Częstotliwość kompleksowego sprzątania pomieszczeń WC na dobę (WC) - 20 % = 20 pkt. max
Jakość – Całodobowy dyżur - 20 % = 20 pkt. max
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl. Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP w dniu 18-11-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Agnieszka Kuświk
Termin składania ofert: 2019-12-02 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 27/11/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Modyfikacja treści SIWZ: Informacja z 26-11-21019 - Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Termin po zmianie: 02-12-2019 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1 i 2:
Wiesław Barcewicz BRUNATNI2,
Gronów 30,
66-220 Łagów.
Cena: Część nr 1:
netto: 312 195,12 PLN,
brutto: 384 000,00 PLN.
Część nr 2:
netto: 156 097,56 PLN
brutto: 192 000,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1 i 2: 20-12-2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1 i 2: 2
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Wiesław Barcewicz BRUNATNI2
brutto: 384 000,00 PLN.
Część nr 2:
Wiesław Barcewicz BRUNATNI2
brutto: 192 000,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz.
brutto: 797 040,00 PLN.
Część nr 2:
Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz
brutto: 398 520,00 PLN.
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj