Liczba gości: 841
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-03
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: DOSTAWA KOLEINOMIERZA MAŁEGO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dostawy:
DOSTAWA KOLEINOMIERZA MAŁEGO DO WYDZIAŁU TECHNOLOGII I JAKOŚCI BUDOWY DRÓG – LABORATORIUM DROGOWEGO
Przedmiot zamówienia obejmuje;
• dostawę urządzenia będącego przedmiotem zamówienia do: Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg – Laboratorium Drogowego w Zielonej Górze ul. Wierzbowa 6, 66-004 Zielona Góra;
• zapewnienie stałego autoryzowanego serwisu gwarancyjnego;
• usunięcie awarii w trakcie gwarancji w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2414.1.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie najpóźniej do 06-12-2019r.
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena – 60 %= 60 pkt
Gwarancja – 20 % = 20 pkt
Termin realizacji dostawy – 20 % = 20 pkt
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 03-10-2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Magdalena Kwiecień - w sprawach proceduralnych;
Andrzej Ladaczyński, Waldemar Haraś - w sprawach merytorycznych
Termin składania ofert: 2019-10-14 09:45:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 14/10/2019 do godziny 09:45
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty w załączeniu:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ToRoPol Sp. z o.o.
ul. Czarna Droga 29
03-620 Warszawa
Cena: cena netto: 160 500,00 zł
cena brutto: 197 415,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 23.10.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: ToRoPol Sp. z o.o.
ul. Czarna Droga 29
03-620 Warszawa
cena brutto: 197 415,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: ToRoPol Sp. z o.o.
ul. Czarna Droga 29
03-620 Warszawa
cena brutto: 197 415,00 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj