Liczba gości: 1666
Data wszczęcia postępowania: 2019-10-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: „Remont mostu nad rzeką Bóbr w ciągu drogi krajowej nr 27 w km 40+524 w miejscowości Nowogród Bobrzański”
Opis przedmiotu zamówienia: Zakres prac remontowych będzie obejmował w szczególności:
- wymianę nawierzchni jezdni na obiekcie oraz dojazdach (na długości około 10 m od dylatacji) wraz z wymianą izolacji płyty pomostowej,
- naprawę spękań dźwigarów,
- wymianę elementów odwodnienia płyty ustroju nośnego (rur spustowych),
- wymianę elementów odwodnienia konstrukcji oporowych w okolicy przyczółka,
- renowację powłoki antykorozyjnej balustrad,
- konserwację łożysk,
- naprawę skorodowanych i zarysowanych powierzchni betonowych (z uprzednim oczyszczeniem),
- wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych podpór oraz ustroju niosącego,
- wymianę nawierzchni z żywicy na chodnikach wraz z naprawą spękań chodników,
- wymianę dylatacji,
- obetonowanie murku betonowego u podnóża stożka nasypu od strony Zielonej Góry,
- obetonowanie płyty żelbetowej przy przyczółku od strony Żar,
- obudowę stalowych murków oporowych przy stożku nasypu od strony Żar,
- obudowę ścianek szczelnych przy filarze od strony Żar,
- wymianę zawiesi stalowych podtrzymujących światłowody oraz wsporników stalowych podtrzymujących wodociąg i kabel,
- wymianę istniejących krawężników,
- poprawę ogólnej estetyki mostu oraz terenu przy obiekcie,
- montaż punktów wysokościowych.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.10.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: osiem miesięcy od daty podpisania umowy (z wyłączeniem okresu zimowego od 15 grudnia do 15 marca).
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika budowy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 24.10.2019r.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska, Fryderyk Czekała - w sprawach proceduralnych
Termin składania ofert: 2019-11-13 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 13/11/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLWAR S.A.
ul. Starodworska 2
80-137 Gdańsk
Cena: 2 931 465,74 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 12.02.20120r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
ONMAX GROUP Sp. z o. o.
ul. Łubianowa 12/7
55-080 Smolec
/2 892 848,99 zł brutto/
Oferta z najwyższa ceną: KREATOR
Edyta Tomczyk
ul. Żabikowska 3B
68-200 Żary
/4 923 852,42 zł brutto/
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj