Liczba gości: 1476
Data wszczęcia postępowania: 2019-08-01
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Zielonej Górze
65-950 Zielona Góra
ul. Bohaterów Westerplatte 31
telefon: (68) 325-53-13, 327-10-68; faks (68) 325-34-68 sekretariat_zga@gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Remont dróg krajowych w podziale na trzy części:
Część nr 1: „Remont drogi krajowej nr 27 od km 3+505 do km 4+200 oraz
od km 6+500 do km 10+000”,
Część nr 2: „Remont drogi krajowej nr 31 od km 138+000 do km 138+924
– al. Młodzieży Polskiej w Słubicach”,
Część nr 3: „Remont drogi krajowej nr 12a obwodnicy Szprotawy na odcinkach: km 0+700 – 1+200, km 1+700 – 2+200, km 2+700 – 3+200, km 3+700 – 4+200”
Opis przedmiotu zamówienia: Część 1 – dk 27.
Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne
wyprofilowanie istniejących poboczy celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- odtworzenie przekroju drogowego na całej trasie objętej pracami, poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni oraz ułożenie ścieralnej z betonu asfaltowego,
- ścięcie i wyprofilowanie poboczy,
- odtworzenie oznakowania poziomego.
Część 2 – dk 31.
Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne
wyprofilowanie istniejących poboczy celem przywrócenia parametrów powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- odtworzenie przekroju ulicznego na całej trasie objętej pracami, poprzez
frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie masą bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni asfaltowej przed spękaniamiodbitymi,
- regulacja wysokościowa wpustów, włazów studni i zwieńczeń zaworów
wodociągowych, oczyszczenie przykanalików,
-wymiana zniszczonych krawężników, regulacja krawężników i przełożenie chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej,
- odtworzenie oznakowania poziomego.
Część 3 – dk 12a.
Inwestycja ma na celu wymianę istniejącej warstwy ścieralnej i ponowne wyprofilowanie istniejących poboczy celem przywrócenia parametrów równości nawierzchni oraz powierzchniowego odwodnienia drogi, które wskutek upływu czasu nie działa właściwie. Powyższe zmiany wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu.
W ramach inwestycji wykonane zostanie:
- odtworzenie przekroju drogowego na całej trasie objętej pracami, poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie masą bitumiczną oraz ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu asfaltowego,
- zabezpieczenie geokompozytem nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi,
- ścięcie i wyprofilowanie poboczy,
- odtworzenie oznakowania poziomego.
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2412.9.2019
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany (nastąpi zgłoszenie zakończenia robót potwierdzone przez Zamawiającego) w terminie do 29-11-2019 r.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Część 1 – 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych).
Część 2 – 31 000,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy złotych).
Część 3 – 45 000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art.45 ust. 6 stawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości i rękojmia na roboty – 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Robót Drogowych - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dokumenty dostępne na stronie internetowej Zamawiającego: www.archiwum.gddkia.gov.pl.
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 01.08.2019r..
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Hanna Kuliczkowska- w sprawach proceduralnych
Termin składania ofert: 2019-08-19 09:30:00
Miejsce składania ofert: Oferty powinny być złożone w siedzibie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Zielonej Górze
ul. Bohaterów Westerplatte 31, 65-950 Zielona Góra
w pokoju nr 5 - Biuro Podawcze, parter, w terminie do 19/08/2019 do godziny 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Część nr 1 i 3:
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 63
67-200 Głogów


Część nr 2:
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
KONTRAKT SP. Z O. O.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena: Część nr 1: 1 091 038,36 zł
Część nr 2: 2.363.243,03 zł
Część nr 3: 1.253.159,23 zł
Data udzielenia zamówienia: Część nr 1 i 3: 16.10.2019r.
Część nr 2: 15.10.2019r.
Liczba otrzymanych ofert: Część nr 1: 4
Część nr 2: 1
Część nr 3:4
Oferta z najniższą ceną: Część nr 1:
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 63
67-200 Głogów
Cena brutto: 1 091 038,36 zł

Część nr 2:
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
KONTRAKT SP. Z O. O.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena brutto: 2.363.243,03 zł

Część nr 3:
Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowego sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 63
67-200 Głogów
Cena brutto: 1.253.159,23 zł
Oferta z najwyższa ceną: Część nr 1:
Przedsiębiorstwo Drogowe BUD-DRÓG Sp. z o.o.
67-120 Kożuchów,
Podbrzezie Dolne ul. Leśna 9
Cena brutto: 1 540 059,94 zł (oferta odrzucona)

Część nr 2:
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
KONTRAKT SP. Z O. O.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena brutto: 2.363.243,03 zł

Część nr 3:
PRZEDSIĘBIORSTWO DROGOWE
KONTRAKT SP. Z O. O.
ul. Szosa Poznańska 17
66-600 Krosno Odrzańskie
Cena brutto: 2.100.526,35 zł
sekretariat_zga@gddkia.gov.pl drukuj